การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ เมื่อระบบเปิดทำอย่างไรจะตรงกัน

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ที่ผ่านมาหลายๆ รุ่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดขึ้น  มันไม่เชิงเป็นระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพซะทีเดียว  แต่มันเป็นการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานจริงๆ  อย่างเช่น  นำข้อมูลในระบบกับข้อมูลของประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิของเรามาตรวจสอบความตรงกันของข้อมูล  ซึ่งหลายรุ่นที่ผู้เข้าอบรมไม่มีพื้นฐานในการใช้คอม  มันจะทำให้การฝึกปฏิบัติช้ามาก  แต่ก็ได้ความรู้ไปเยอะ  ไอ้จะสอนกันบันทึกข้อมูลนี่มันคงไม่มีแล้วล่ะ

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ในปีงบประมาณ  2560  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้ร่วมมือกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (และมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุต์ใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหลายต่อหลายรุ่นจนแทบจำไม่ได้  และทุกๆ รุ่นก็ได้รับการตอบรับดีเป็นอย่างดีจากสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ไม่ใช่สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนตลอดมา  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยครับ

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ อีกหนึ่งโครงการที่ชมรมพัฒนาชุมชนภูมิใจนำเสนอ

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ทุกท่านคงรู้แล้วว่า  ในช่วงระหว่างวันที่  7  สิงหาคม  จนถึงวันที่  15  กันยายน  2560  นี้  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1533 ลงวันที่  4  สิงหาคม  2560  เรื่อง  การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  แจ้งให้พวกเราแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  อ่านรายละเอียดต่อที่นี่

เมื่อระบบเปิดให้  เราจะแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแบบไหน  ยังไง  ให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเป็นปัจจุบัน  เรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าทำกันง่ายและเร็วนะครับ  ถ้าหากท่านไม่รู้เทคนิค  เอาง่ายๆ  แค่การบันทึกข้อมูลแล้วเรามาเปิดดูท่านจะหาข้อมูลที่ท่านบันทึกไปตะกี้นี้ไม่เจอ  เราก็ได้แต่บอกกันว่ารอระบบมันประมวลผลก่อน  ให้กลับมาดูในวันต่อไป  แต่รู้มั้ยครับว่ามันมีเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ต้องระประมวลผล  ไม่ต้องประมวลผลแบบไหนอ่านต่อที่นี่

การอบรมระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ในเดือนตุลาคมของทุกปี  เราจะต้องให้ผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการมาแสดงตน  ทุกคนรู้  บางคนทำหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านจัดการให้  บางคนทำหนังสือนัดชาวบ้านที่มีสิทธิรับเบี้ยให้มาแสดงตนที่สำนักงาน  หรือบางคนขยันหน่อยก็เข้าไปหาที่หมู่บ้านเลย  บางคนใช้วิธีตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์  แต่เทคนิคในการตรวจสอบสถานะแบบรวดเร็วและถูกต้องล่ะ  ท่านรู้มั้ย  รวมถึงปัญหาที่เราเจอกันเป็นประจำทุกๆ ปีคือ  ผู้รับเบี้ยไม่ยอมมาแสดงตน  จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดี

รวมถึงปัญหาคลาสสิค  ผู้สูงอายุย้ายไปที่  อปท.แห่งใหม่  แต่ไม่ยอมไปลงทะเบียนที่ใหม่  อปท.ไหนจะเป็นผู้จ่ายเงิน  ใหม่หรือเก่า  เราหรือใคร

ทุกๆ  เรื่องเหล่านี้  เรามีคำตอบให้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร  “เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ”  ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  จัดการอบรมร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์  แกรนด์  โฮเทล  แอนด์  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี  รุ่นสุดท้ายของปีงบประมาณ  2560  นี้แล้วนะครับ  กำหนดการจัดงานคือ

วันที่  8-10  กันยายน  2560

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900  บาท  ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก  ค่าอาหารเย็น  และค่าเดินทางไปราชการนะครับ  แต่ค่าต่างๆ  ที่ว่านั้น  ท่านสามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารที่ 

ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์  สาขา เมืองทองธานี  ชื่อบัญชี  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  โครงการวิทยาลัยการเมือง  เลขที่บัญชี  ๑๔๗-๐-๒๑๔๑๕-๖ 

หรือถ้าจะหน้างานให้ติดต่อที่เบอร์ที่ให้ไว้ในป้ายประชาสัมพันธ์นะครับ

ท่านที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ  ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

หนังสือประชาสัมพันธ์และโครงการ

อย่าลืมนะครับ  นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมะสมอย่างยิ่ง  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพยังเปิดระบบอยู่ในขณะที่ทำการอบรม  ถ้าหากท่านสงสัยหรือติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามทางวิทยากรได้  และวิทยากรสามารถที่จะสาธิตให้ท่านเห็นตรงนั้น  วันนั้นได้เลย  รับจำนวนจำกัดเพียง  200  ท่านเท่านั้นนะครับ  เนื่องจากว่า  ถ้ารับเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เนต  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เหน่ง  พอชอ  093-329-8322  และ  ชาญ  สมร  091-665-1621 , 094-298-9555

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.