การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  เนี่ยมีถามเข้ามาตลอดว่า  จะมีการเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อไร  จะมีการเปิดให้แก้ไขมั้ย  ต้องเปิดระบบให้บันทึกข้อมูลด้วยนะเพราะมีคนพิการมาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการเยอะเลย  เยอะจริงๆ นะไม่ได้ล้อเล่น  เป็นร้อยคนเลยอ่ะ  โห…อะไรจะขนาดนั้น

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ให้เวลา 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

การแก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561  ตามหนังสือฉบับนี้

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 1533  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2560  บอกให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่  7  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  15  กันยายน  2560  รวมวันที่กรมให้พวกเราแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพจำนวน  40  วัน  ซึ่งการแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขของปีงบประมาณ  2561  นะครับ

ในการแก้ไขข้อมูลให้พวกเราเข้าไปที่เว็บ  ระบบสารสนเทศการจัดการ,นข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้  login  เข้าระบบไป  อย่าลืมตรวจสอบว่าเราเข้าไปถูกต้อง  อย่าเข้าไปของคนอื่นนะครับ  เสร็จแล้ว  login  เข้าสู่ระบบของรายการ  เพิ่มข้อมูล  อีกครั้งหนึ่ง  แล้วค่อยเข้าไปแก้ไข  ใครยังไม่เคยบันทึกไปอ่าน  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ก่อนเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับ

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

เลขบัตรผิดแก้ไม่ได้ต้องลบแล้วเพิ่มใหม่

 

ในกรณีที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ปีงบประมาณ  2561  แต่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง  ในรายการของเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่สามารถแก้ไขได้  ต้องลบข้อมูลรายชื่อ  แล้วเพิ่มข้อมูลใหม่  แต่ถ้าชื่อหรือนามสกุลผิดให้เลือกรายการ  แก้ไข  ด้านหลังทางขวามือแล้วดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบและถูกต้อง  แล้วจึงกดบันทึก  ซึ่งถ้าหากเราทำการแก้ไขและบันทึกถูกต้องจะต้องมีข้อความ  บันทึกรายการเรียบร้อย  ปรากฏขึ้น

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วเราจะยังเรียกดูรายงานไม่ได้นะครับ  เพราะระบบจะประมวลผลครั้งเดียวหลังบันทึกเสร็จวันที่  15  กันยายนโน้น  แต่เรายังสามารถตรวจสอบได้ว่าเราได้แก้ไขและบันทึกไปเรียบร้อยมั้ย  ด้วยวิธี  1.คลิกที่ค้นหา  2.คลิกเลือกผู้สูงอายุ  (หรือพิการที่เราเพิ่งคีย์ข้อมูลไป)  และ  3.คลิกเลือกสถานะมีชีวิตอยู่  แล้ว  4.คลิกเลือกค้นหา  ตรวจสอบดูว่าคนสุดท้ายคือคนที่เท่าไร  ตรงกับยอดจริงในปัจจุบันมั้ย

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

คนพิการที่เพิ่งมาลงทะเบียนบันทึกด้วยมั้ย

ส่วนคนพิการที่เพิ่งมาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  และเราได้ทำประกาศ  แล้วก็จ่ายเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูล  ก็ให้เราคีย์ข้อมูลลงไปด้วยในคราวนี้เลย  แต่ต้องเตรียมใจว่ามันจะต้องมีปัญหาแน่ๆ ครับ  ซึ่งปัญหาที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นคือ  คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุด้วย  และย้ายไปอยู่อีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะไม่สามารถคีย์ข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพได้  เพราะเลขบัตรประชาชนซ้ำกัน  วิธีแก้ไขเบื้องต้นคือ  ต้องเตรียมข้อมูลไว้คีย์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เท่านั้นครับ

อยากบอกพวกเราว่า  พวกเราจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ  เนื่องจากว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และคนพิการ  ในปีงบประมาณ  2561

ส่วนงบประมาณที่มาไม่ครบที่หลายๆ ท่านถามมาว่า  คีย์ข้อมูลครบแต่ทำไมยอดจัดสรรมาไม่ครบนั้น  ขอชี้แจงว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งไปของบประมาณตามยอดที่ท่านได้คีย์มาในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั่นแหละครับ  แต่สำนักงบประมาณเป็นผู้ให้เงินมา  เมื่อได้มาก็นำมาจัดสรรตามยอดที่ได้มา  หลายคนคงจะรู้เพราะช่วงนี้เป็นการของบเพื่อมาทำกิจกรรมในข้อบัญญัติ  ขอไปร้อยไม่ได้หมายความว่าจะได้มาร้อย

คนที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ทางชมรมฝากบอกว่า  ขอให้ทุกท่านแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่  7  สิงหาคม  2560  เป็นต้นไป  ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์  คือให้เสร็จก่อนวันที่  20  สิงหาคม  2560  น่ะครับ  ถ้าหากเกิดปัญหาอะไรให้แจ้งผู้ประสานงานประจำจังหวัดของท่าน  เราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.