ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 เหมือนหรือแตกต่างจากปีงบก่อนนี้มั้ย

ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 เหมือนหรือแตกต่างจากปีงบก่อนนี้มั้ย เป็นคำถามที่ได้ยินมาสักพักแล้วครับ และผมได้แต่บอกไปว่า ให้รอหนังสือสั่งการก่อน ใจเย็นๆ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาหนังสือสั่งการลงเว็บเรียบร้อย (หนังสือลงวันที่ 27 กันยายน 2562)

ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64

ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 ทำแบบไหนอย่างไร

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5744 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บอกให้พวกเราดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างนี้ครับ

ให้พวกเราเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 สองช่วงเหมือนเดิมคือ ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562 และช่วงที่สองเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2563 เดือนธันวาคมงดรับลงทะเบียน แต่แนะนำให้ลงทะเบียนช่วงแรกให้เสร็จครับ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563

โดยรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วที่ยังไม่เคนลงทะเบียนมาก่อน กลุ่มนี้จะรวมผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากที่อื่นด้วยนะครับ

อีกกลุ่มหนึ่งคือ รับผู้สูงอายุที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 (นับอายุถึง 1 กันยายน 2564) คือผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504 มาลงทะเบียน

กรณีผู้สูงอายุที่รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาลงทะเบียน เราก็สามารถรับลงทะเบียนได้ครับ โดยให้เราไปตรวจสอบสิทธิในวันที่เขามีสิทธิรับเงิน โดยเราอาจให้เขา (ผู้มาลงทะเบียน) แนบเอกสารรับรองจากต้นสังกัดของเขาว่า ในวันที่เขารับเงินนั้น เขาไม่ได้รับเงินสวัสดิการอื่นๆ แล้วนะ อะไรประมาณนี้ครับ

การมายื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 ให้ผู้สูงอายุมาด้วยตนเอง หรือหากมีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้

ส่วนผู้ที่ต้องโทษ อยู่ในเรือนจำ อยู่ในคุก ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับลงทะเบียนแล้วนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

ข้อสังเกตุ ผู้ต้องโทษเขาย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเรือนจำหรือเปล่า ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับ

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนมี

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีผู้ที่ขอรับเงินผ่านธนาคาร

วิธีการรับเงินยังมีอยู่ 4 วิธีเหมือนเดิม ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องแจ้งความจำนงด้วยว่าจะรับเงินแบบไหนคือ

1.รับเงินสดด้วยตนเอง

2.รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

3.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

4.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

และอย่าลืมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เราจะออกไปรับลงทะเบียนเองที่หมู่บ้าน/ชุมชน หรือเราจัดสถานที่ที่สำนักงานไว้ แล้วแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนกับเราก็ได้

หนังสือซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สูงอายุรับเบี้ยอยู่ แล้วย้ายไปที่อื่น จะทำอย่างไร

ในหนังสือฉบับนี้บอกไว้ในข้อ 3 ครับ กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น เขาให้เราทำอย่างนี้ครับ

1.อปท.เดิมต้องแจ้งผู้สูงอายุให้ไปลงทะเบียนที่ อปท.ใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

2.ในระหว่างปีงบประมาณ อปท.ใดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้ อปท.นั้นจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ คือเดือนกันยายน 2563

3.อปท.ใหม่ที่รับคำร้องลงทะเบียนจากผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามา ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป

4.แต่ถ้าผู้สูงอายุท่านนั้น ย้ายไปแล้ว ไม่ไปลงทะเบียนที่ อปท.ใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเบี้ยทั้งจาก อปท.เก่า และ อปท.ใหม่ หากต่อมาได้ไปลงทะเบียนก็ให้ อปท.ใหม่รับลงทะเบียน และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป เหมือนข้อ 3

การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

การจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อ

หลังจากรับลงทะเบียนเสร็จแล้ว (แนะนำว่า ควรรับลงทะเบียนให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทำประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละเดือนที่รับลงทะเบียนเสร็จ

แล้วปิดประกาศให้สาธารณชนทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เช่น รับลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2562 เสร็จ ก็ประกาศภายในวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วก็อย่าลืมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพด้วยนะ หรือถ้าลืมให้บันทึกภายในเดือนกันยายน 2563

แนะนำ เมื่อมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียน ควรบันทึกข้อมูลในระบบเลยครับ จะได้ไม่ลืม

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 64 วันสุดท้ายคือ วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ครับ แล้วเราก็ต้องทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมด หรือบางคนอาจจะเรียกว่า ประกาศรายปี แล้วปิดประกาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

และเช่นเคยครับ ก่อนถึงเดือนตุลาคม 2563 เราก็ต้องตรวจสอบว่า รายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ กับ ประกาศรายปีของเรา ตรงกันมั้ย ถ้าไม่ตรงต้องจัดการให้ตรงก่อนตุลาคม 2563 นะครับ เพื่อที่เราจะได้ปริ๊นต์หน้า “รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท” ส่งจังหวัดต้อไป

รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ปริ๊นต์ออกมาแล้วให้เรา ผอ.กองคลัง และปลัด เซนต์รับรองความถูกต้อง แล้วก็ส่งท้องถิ่นจังหวัดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ลองอ่านดูนะครับ ค่อยๆ ทำความเข้าใจ แล้วพบกันใหม่โพสหน้าครับ สวัสดีครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.