ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62 เสร็จแล้วทำอะไรต่อไปส่งใครยังไง

เมื่อสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนเรารับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไง เมื่อมีคนถามมาอย่างนี้ ผมจะบอกให้ไปศึกษารายละเอียดของ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5651 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62

หนังสือฉบับนี้บอกตั้งแต่ให้พวกเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราทั้งที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้ว

ข้อสังเกต  ในปีงบ  62  นี้ไม่ยักบอกรายละเอียดว่าต้องเป็นคนที่เกิดวันที่เท่าไรยังไง  บอกแค่ว่าเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบ  62  เท่านั้น  คือนักพัฒน์ที่ทำงานมานานๆ พอจะรู้นะครับว่า  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องมาลงทะเบียนก็คือกลุ่มที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2501  หรือเกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2500  ถึงวันที่  30  กันยายน  2501  นั่นเอง  แต่ปลัด  นายก  ไม่รู้อ่ะดิ  เลยเกิดการถกเถียงกันว่าใครลงทะเบียนได้ไม่ได้ (ไม่ฮา)  อ่านรายละเอียดหนังสือที่นี่

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62 แล้วทำยังไงต่อ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62

และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ซึ่งก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  ในหนังสือฉบับนี้  ประกาศนี้เป็นประกาศรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2560  ที่ผ่านมานี่เองครับ  มีกี่คนก็ใส่รายชื่อเข้าไป  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแนะนำช่วงห้าตัวให้ใส่  xxxxx  นะครับ  เพื่อป้องกันพวกหลอกลวงและพวกอยากดังทั้งหลาย  ตามตัวอย่างในภาพประกอบ

อ้อ  ยอดรวมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพด้านล่าง  คือจำนวนในประกาศนี้บวกกับยอดในประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย  7  ที่เราจะต้องทำด้วย  เพราะประกาศนี้เราจะทำทุกเดือนที่มีคนมาลงทะเบียนน่ะครับ  เหมือนกับประกาศเพิ่มเติมคนพิการ  จำได้มั้ยครับ  อ่านต่อแล้วท่านจะเข้าใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  7  เหมือนหรือต่างกับสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  มั้ย

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62

สิ่งที่ส่งมาด้วย  7  ก็คือ  ประกาศเหมือนกันกับสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  นั่นแหละครับ  เพียงแต่ประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย  7  จะเป็นประกาศที่มีรายเก่าที่เราจ่ายอยู่ในปัจจุบัน (ช่องอายุลงเป็นอายุในปีงบ 62)  และรายใหม่ที่จะรับเบี้ยยังชีพในปีงบ  2562  ที่เราพิมพ์ชื่อลงชื่อในประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  นั่นแหละครับ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62

เลื่อนลงมาดูด้านล่างนิดหนึ่งครับ  ยอดจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม  ( 1 )  ก็คือคนที่เราจ่ายเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับ (แต่อายุเขาในประกาศนี้ต้องเป็นอายุในปีงบ  2562  นะ)  ยอดจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่  ( 2 )  คือคนที่มาลงทะเบียนใหม่กับเราเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นแหละครับ  ในประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  มีเท่าไร  มีกี่คนก็นำตัวเลขมาลงไว้

ตรง รวมจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งสิ้น  ( 3 )  ให้เราเอาตัวเลขในช่องที่หนึ่ง ( 1 )  และช่องที่สอง ( 2 )  มารวมกัน  และช่องที่สาม ( 3 ) นี้  จะต้องเท่ากันกับยอดรวมในประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย  6  โอเคนะครับ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 62

เสร็จแล้วเราก็มาทำ  รายงานสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2562  ทั้งหมด  ซึ่งรายงานสรุปนี้เราก็ได้มาจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลังจากที่เราบันทึกข้อมูลผู้มาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย  เราก็เลือกที่หน้ารายงาน  “สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท”  แล้วก็เลือกปี  2562/12  (ถ้าหากเราบันทึกเสร็จในเดือนพฤศจิกายนก็เลือก  2562/11  นะครับ)  เสร็จแล้วเลือก  “ค้นหา”  ระบบจะโชว์หน้าสรุปขึ้นมา  เราก็คลิกเลือก  “เปิดไฟล์  Excel”  ขึ้นมาเพื่อบันทึกไว้ในคอมของเรา  แล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ในคอมเพื่อใส่ชื่อเรานักพัฒนาชุมชน  ผู้อำนวยการกองคลัง  และปลัด  สามคนนี้ใส่ลงไปในไฟล์เพื่อนำส่งท้องถิ่นจังหวัดในวันที่  15  ธันวาคม  2560  ต่อไป

คำแนะนำ  ควรบันทึกให้เสร็จภายในวันที่  13  ธันวาคม  2560  ครับ  เพื่อรอประมวลผลในวันที่  14  ธันวาคม  2560  และจะได้ส่งทันวันที่  15  ธันวาคม  2560  ครับ

ก่อนหน้านี้เราได้แก้ไขในระบบสารสนเทศไปแล้วรอบหนึ่งในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน  รายละเอียดที่นี่

สรุปเราต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากเรารับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ที่เกิดก่อน  1  ตุลาคม  2501) เสร็จเรียบร้อย  เราก็ดำเนินการทำต่อไปนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560

2. จัดทำประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3. จัดทำประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

4. จัดทำสรุปจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพจากระบบสารสนเทศ ส่งจังหวัดในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ถึงตาคุณแล้ว ถ้ายังไม่ได้ทำตามที่ผมบอก มกราคม 2561 นี้ ลงมือเลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.