หนังสืออบรม

หนังสืออบรม หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ จังหวัดสุโขทัย (จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือด้วย)

รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (จัดกิจกรรมครบรอบ 17 ปีชมรมพัฒนาชุมชนฯ ที่โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2566)