เงินสงเคราะห์การจัดการศพ ผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคม

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ ผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ประกาศในเว็บราชกิจจาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ

ประกาศฉบับนี้ครับ เขายกเลิก

1.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557

2.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ ใครบ้างที่จะได้

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.มีสัญชาติไทย

3.เป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แต่ถ้าผู้สูงอายุนั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ไปลงทะเบียน หรือพูดง่ายๆ ตามแบบชาวบ้านว่า ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นั่นเอง จะต้องให้ ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง หนังสือรับรองเป็นแบบไหน ก็แบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์มีสิทธิได้รับมั้ย

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามประกาศฉบับนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือ สถานใดๆ ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

ยื่นคำขอได้ที่ไหนบ้าง

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ

การยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้น ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ ภูมิลำเนา ในขณะถึงแก่ความตาย ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต

2.จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามแบบฟอร์ที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

เตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือ หนังสือรับรอง

3.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ (เลข 13 หลัก)

กรณีการจัดการศพตามประเพณี โดย มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือ หนังสืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือ ดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย

4.สมุดบัญชี หรือ เลขที่บัญชีธนาคาร ของผู้ยื่นคำขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสด ให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

5.หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดย ผู้อำนวยการเขต หรือ นายอำเภอ หรือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ นายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน

หรือ หัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือ สถานใดๆ ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ผู้ยื่นคำขอ กับ ผู้รับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน

การอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ

กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

จังหวัดอื่น ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

ไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะจ๊ะ

สรุปและความคิดเห็นของผู้เขียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ออกประกาศเรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดกาศพผู้สูงอายุ และให้ชาวบ้านมายื่นคำขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผมและอีกหลายต่อหลายคนสงสัยอยู่ว่า เป็นการออกประกาศมาโดยไม่มีอำนาจหรือเปล่า และหลายคนก็อยากให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ถ่ายโอนภารกิจมาเหอะ ทั้งงบและคน ไม่ควรโยนมาแต่งาน

ใคร สมาคมไหน อยากทำหนังสือถึงกรัทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีคนร่างให้แล้วครับ ในเฟชบุ๊ค HA HA

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60 เปลี่ยนจากระเบียบเดิมปี 52 อย่างไรบ้าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.