แก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ที่เปิดระบบให้แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563

แก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ที่เปิดระบบให้แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4396 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ 2563 คือกลุ่มที่มาลงทะเบียนเมื่อเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2561 และเราเก็บตกอีกครั้งในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งก็คือผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503 นั่นเอง

เบี้ยยังชีพปีงบ 63 มีแนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างไร

แล้วในเดือนธันวาคมเรางดรับลงทะเบียนเพื่อที่เราจะคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ เพื่อทำการขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ส่วนกลุ่มที่มาลงทะเบียนหลังเดือนพฤศจิกายนเราก็คีย์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย

แต่ก็ยังมีคนคีย์บันทึกข้อมูลในระบบไม่เสร็จ

ที่สำคัญคือ ในเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ที่แจ้งความประสงค์ไว้ว่า จะขอรับผ่านทางธนาคาร เอง ส่วนที่แจ้งว่าจะขอรับเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนมาให้ อปท.

ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Paymeny) ที่พวกเรานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบแล้วในวันประชุม Video Conference เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อมีบาง อปท.บันทึกข้อมูลไม่แล้วเสร็จ หรืออาจจะมีบางรายการที่ต้องแก้ไข เช่น เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เลยร้องขอไปที่กรมส่งเสริมฯ ให้ทำการเปิดระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแก้ไขข้อมูล

หนังสือแจ้งบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

แก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

แก้ไขระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ แก้ไขข้อมูลอะไรได้บ้าง คีย์ใหม่ได้มั้ย

หลายคนคงจะเห็นหน้าตาของระบบแล้วนะครับ มีการเพิ่มเมนู “ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง” เข้ามา และตามหนังสือเขาให้แก้ไขได้ 3 กรณีคือ

หนึ่ง การย้ายภูมิลำเนาของปีงบประมาณ 2562 และได้มาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำลังจะมาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

หลายคนเป็นกังวลว่า อปท.ตัวเองจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อผู้สูงอายุย้ายในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2562 แล้วผู้สูงอายุท่านนั้นมาลงทะเบียนที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 อปท.ใหม่ต้องจ่ายให้ผู้สูงอายุท่านนี้ในปีงบประมาณ 2563

อปท.เก่าไม่ยอมจำหน่าย อปท.ใหม่ก็คีย์บันทึกข้อมูลไม่ได้ หนึ่งเดือนนับจากนี้ท่านทำได้แล้วครับ

สอง บันทึกข้อมูลผิดพลาด และข้อมูลได้จำหน่ายออกจากระบบ (ตรวจสอบแล้วข้อมูลผิด) หมายถึง เลขบัตรประชาชนผิด หรืออื่นๆ ผิด เช่น ไม่ใช่สัญชาติไทย อะไรแบบนี้ ระบบตัดให้เอง หรือเราเองที่คีย์เลขบัตรผิดไป แต่ดันคีย์แม่น ไปตรงกับเลขบัตรใครก็ไม่รู้ ระบบไม่ตัดให้ แต่เรารู้แล้วก็แก้ไขซะ

สาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ทันภายในกำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็คือคีย์ไม่ทันล่ะ ประกาศที่เราทำตอนกันยายน 2562 เพื่อจะจ่ายตุลาคม 2562 จำนวนหนึ่ง แต่จำนวนในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพอีกจำนวนหนึ่ง

ถ้าในระบบมากกว่าก็ตรวจสอบแล้วไปลบออกซะ แต่ถ้าในระบบน้อยกว่า อย่างนี้ต้องเข้าไปคีย์บันทึกข้อมูลในระบบเพิ่มเติมครับ

วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

1.ท่านต้องเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะครับ ข้อมูลของคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท่านในช่วงปีงบประมาณ 2562 และมาลงทะเบียนกับท่านในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 ขอมูลของคนที่โดนระบบตัดออก ส่วนมากมักจะเป็นเลขบัตรผิด เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้เลยครับ

2.เข้าไปใน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ล็อกอินเข้าระบบ แล้วมองมาทางเมนูด้านซ้ายมือ ท่านจะเห็นเมนู “ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ” มีเมนูย่อย 4 เมนูคือ ค้นหา เพิ่มข้อมูล ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง และข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง

ในการแก้ไขข้อมูลของปีงบประมาณ 2563 เราเลือกเมนู “ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง” นะครับ

3.เมื่อคลิกเลือก ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง ระบบจะพาท่านมายังหน้าค้นหา ตามภาพประกอบ ให้ท่านเลือก สถานะ “มีชีวิตอยู่” แล้วคลิก “ค้นหา” ระบบจะโชว์ชื่อและยอดคนตามหน้ารายงาน 2563/09 ซึ่งก็คือชื่อคนที่ท่านต้องจ่ายเงินให้เขาในปีงบประมาณ 2563 นั่นเอง

ถ้าหากว่าบันทึกไม่ทัน หรือระบบตัดออก หรือมีคนย้ายเข้ามา เราต้องไปเพิ่มรายชื่อหรือบันทึกใหม่ เราก็ไปคลิกที่ “เพิ่มข้อมูล” แล้วก็บันทึกไปตามปกติที่เราเคยทำนั่นแหละครับ

เมื่อบันทึกเรียบร้อย หน้ารายงาน 2563/09 จะอัพเดทในบ่ายวันถัดไป ข้อมูลของท่านจะต้องตรงกับประกาศปีงบประมาณ 2563 ที่ท่านทำเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นะครับ และท่านจะต้องไปบันทึกในระบบปกติของปีงบประมาณ 2564 ด้วย

สรุปการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ต้องทำทั้ง 63 และ 64 มั้ย

1.มีคนย้ายเข้ามาหาเราเมื่อปีงบประมาณ 2562 และมาลงทะเบียนกับเราในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2562 เราต้องจ่ายปีงบประมาณ 2563 ต้องบันทึกในระบบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง 2563/09 และปีงบปัจจุบัน (เพิ่มข้อมูล) รายละเอียดตามภาพประกอบด้านบน

2.เราบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น บันทึกเลขบัตรประชาชนผิด ระบบตัดออกให้ หรือจำหน่ายผิด ให้บันทึกในระบบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง 2563/09 และปีงบปัจจุบัน (เพิ่มข้อมูล)

3.เราบันทึกไม่ทัน เพราะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับเด็กแรกเกิด หรือช่วงนั้นลาคลอดพอดี หรือเพราะเรื่ออะไรก็ไม่รู้ล่ะ ก็ให้เราบันทึกในระบบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้อนหลัง 2563/09 และปีงบปัจจุบัน (เพิ่มข้อมูล)

4.ส่วนการแก้ไขวิธีการรับเงินที่เราได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนจาดรับเงินสดเป็นโอนเข้าบัญชี หรือเปลี่ยนจากบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีหนึ่ง หรือเปลี่ยนจากบัญชีเป็นรับเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ให้ท่านเข้าไปบันทึกในเมนูเพิ่มข้อมูล ซึ่งมันคือปีงบประมาณ 2564 ปกติเนี่ยแหละครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับ คงไม่ยากเกินไปกระมัง ท่านมีเวลาแค่ 1 เดือนนะครับที่ต้องทำให้เสร็จ ถ้านับวันทำการของราชการมีเวลาไม่ถึง 30 วันด้วยซ้ำไป แต่ต้องทำให้เสร็จครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.