แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ 62 ตามระเบียบฉบับที่ 2

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ  62  ตามระเบียบฉบับที่  2  ยังเป็นเรื่องที่คาใจบรรดานักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มานานนมตลอดทั้งเดือนหลายเดือนมานี้  (ข้อยืนยันว่า  เราก็ยัง  งงๆ  อันหนึ่งคือ  ยอดสมัครเข้ารับการอบรมเรื่องเหล่านี้เต็มจนล้นครับ)  วันนี้จะมาไขข้อข้องใจโดยยึดเอาตามหนังสือสั่งการที่ออกมาเมื่อ  30  มกราคมที่ผ่านมาและที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ท่านได้โพสเฟสบุ๊คไว้นะครับ  ตามมาครับตามมา

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ  62

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ 62

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6/ว 0541  ลงวันที่  30  มกราคม  2561  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  บอกแนวทางการรับลงทะเบียนมาครับ

รายละเอียดหนังสือ  30  มกราคม  2561  คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

เพียงแต่ว่าแนวทางนี้มันแตกต่างจากแนวทางเดิมๆ ที่เราเคยปฏิบัติกันมา  อย่างเช่น  การนับอายุของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  1  ตุลาคม  2562  ทำให้เกิดความสงสัยว่า  แล้วผู้สูงอายุรายเดิมที่เกิดวันที่  1  ตุลาคม  ล่ะ  นี่อาจเป็นเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เรา  งง

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2560  ท่านยังจำได้มั้ยครับ

ในคราวนั้น  เรายังแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาเทศบาล  อยู่เลยว่า  ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2501  มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินให้ในเดือนตุลาคม  2561  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ  2562

ยังจำได้มั้ยครับ  ในคราวนั้นผู้สูงอายุที่เกิดวันที่  1  ตุลาคม  2501  มายื่นลงทะเบียน  เราไม่รับ  ใช่มั้ยครับ  ในคราวนี้เราสามารถรับกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้มั้ย

การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียน

ในหนังสือนี้บอกไว้ชัดใน  “ข้อ  1  การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”  นะครับ

1.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  1  ตุลาคม  2562  จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอ  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว

และให้ตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว  แต่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร  เพื่อไม่ให้เกิดการสวมสิทธิในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อบต.ที่ไม่มีสำนักทะเบียนเอง  บางแห่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการขอบัญชีรายชื่อนะครับ  รายละเอียดอย่าให้พูดมากไปกว่านี้เลย  มันจะยุ่ง  อิอิ

1.2  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่  1  ตุลาคม  2562  เกิดก่อนวันที่  2  ตุลาคม  2502  (สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคมของปีนั้น)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน

รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ  8  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2560  ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ 

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและวัน  เวลา  สถานที่ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 

ทั้งนี้  สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ  ทัณฑสถาน  หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์  ให้มอบอำนาจให้  ผู้บัญชาการเรือนจำ  ผู้อำนวยการทัณฑสถาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการมอบหมาย  รับลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

ในขั้นเตรียมการ  หนังสือบอกว่า  รับลงทะเบียนผู้ที่เกิดก่อน  2  ตุลาคม  2502  นะครับ  ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆ  บอกไว้ในข้อ  1.3

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 7 ของระเบียบฉบับที่ 2

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ 62

ตามภาพประกอบ  หนังสือฉบับนี้แบ่งผู้สูงอายุที่จะต้องมาลงทะเบียนออกเป็น  2  กลุ่มคือ  กลุ่มที่  1  ตามข้อ  1.3.1  ให้มาลงทะเบียนในเดือนมกราคม  ถึงเดือนกันยายน  2561  กลุ่มที่  2  ตามข้อ  1.3.2  ให้มาลงทะเบียนในเดือนตุลาคม  และเดือนพฤศจิกายน  2561  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ  2562  แล้ว  เรามาแยกดูทีละกลุ่มกันครับ

กลุ่มที่  1  กลุ่มนี้แยกเป็นสองกลุ่มย่อยนะครับ  กลุ่มย่อยที่หนึ่ง  เป็นอย่างนี้ครับ  ข้อแรก  เป็นผู้ที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้ว  (เกิดก่อนวันที่  2  ตุลาคม  2501)  แต่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน  รวมถึงผู้ที่ย้ายมาจากที่อื่นด้วยนะครับ  (ตอนลงทะเบียน  60  แล้ว)  ข้อสอง  เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  6  ของระเบียบปี  2552  (หลักๆ ของข้อนี้คือ  เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐเป็นประจำ ฯลฯ)  กลุ่มนี้เริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม  2561  (ปีงบ  62)

สรุปง่ายๆ  คือ  ผู้ที่อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้วจะมาลงทะเบียนเราต้องตรวจสอบคุณสมบัติข้อ  6  ด้วย  ถ้าขาดคุณสมบัติรับลงทะเบียนไม่ได้  เช่น  คนที่เป็นนายกแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนมาเลย  จะมาลงทะเบียนในตอนนี้เราไม่รับครับ

กลุ่มย่อยที่สอง  คือกลุ่มที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบ  62  คำว่า  จะมี  หมายความว่าตอนลงทะเบียนยังไม่ครบ  60  ปี  ยังแค่  59  ปี  เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  2  ตุลาคม  2501  จนถึงวันที่  1  ตุลาคม  2502  และเมื่อมาลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบ  62

เอาง่ายๆ คือ  กลุ่มนี้จะได้รับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนเกิด  (ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันที่  1  ของทุกเดือนจะได้รับเงินในเดือนนั้นๆ)  ตัวอย่างเช่น  ตาอุ่น  เกิดวันที่  20  มีนาคม  2502  จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในวันที่  19  มีนาคม  2562  จะได้รับเงินในเดือนถัดไปคือเดือน  เมษายน  2562

ถามว่ากลุ่มนี้ในตอนนี้เป็นนายกอยู่  หรือเป็นสมาชิก  อบต.อยู่  จะมาลงทะเบียนได้มั้ย  ตอบว่าได้ครับ  ตอนจะรับเงินค่อยมาตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบข้อ  6  อีกครั้งหนึ่ง

อ่านรายละเอียด  ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60 เปลี่ยนจากระเบียบเดิมปี 52 ตรงไหนบ้าง

แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ 62

นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่า  คนที่เกิดวันที่  2  กันยายน  2502  จนถึงวันที่  1  ตุลาคม  2502  คนเหล่านี้เมื่อมาลงทะเบียนตอนนี้จะได้รับเงินในเดือนถัดไป  คือเดือนตุลาคม  2562  ซึ่งเป็นปีงบประมาณ  2563  แล้ว  เพราะฉะนั้นแนะนำให้เขาเหล่านี้มาลงทะเบียนในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  2561  ดีกว่าครับ  หรือท่านเห็นเขามาแล้วจะรับลงทะเบียนเลยก็ได้ไม่ว่ากัน

ทีนี้ในหนังสือฉบับนี้เนี่ย  เขาให้เราทำประกาศรายชื่อผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  2562  ในเดือนธันวาคม  2561  แต่ว่า  เราจ่ายเงินปีงบประมาณ  2562  ในเดือนตุลาคม  2561  นะครับพี่น้อง  เพราะฉะนั้นแนะนำอย่างนี้ครับ

ภายในเดือนสิงหาคม  2561  นี้  หรืออย่างช้าภายในกลางเดือนกันยายน  2561  ท่านต้องรับลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ  จะได้ทำประกาศออกมาในวันที่  28  กันยายน  2561  เพื่อจะได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของปีงบประมาณ  2562  ได้

หวังว่าคงเข้าใจนะครับสำหรับ  แนวทางการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบ  62  ตามระเบียบฉบับที่  2  ถ้ามีปัญหาคาใจสอบถามมาได้ครับ

[starbox]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.