คนพิการ เดือนตุลาคม ไม่มีชื่อเบิกเบี้ยต้องทำยังไง

คนพิการ เดือนตุลาคม

คนพิการ เดือนตุลาคม ไม่มีชื่อเบิกเบี้ยความพิการ ซึ่งทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้แจ้งสมาชิกไปว่า อบต./เทศบาล ของท่านมีคนนี้นะที่ไม่มีชื่อเบิก

คำว่าไม่มีชื่อเบิก หมายความว่า ชื่อในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น่ะมี แต่ชื่อเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง คือในระบบ e-Social Welfare ไม่มี

พอบอกว่า ชื่อในระบบของกรมบัญชีกลางไม่มี เพื่อนก็สวนมาทันทีเลยว่า มีนะ ตรวจดูแล้ว ใน ข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง น่ะมีแน่นอน นึกในใจว่า เออ มีก็มี

คนพิการ เดือนตุลาคม ไม่มีชื่อเบิกต้องทำยังไง

เอาเป็นว่า ถ้าใครมีชื่อ เลชบัตรคนพิการแล้วลองเอาไปตรวจสอบใน e-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางดูครับ ว่ามีชื่อจ่ายเงินมั้ย ต่อไปคือ ถ้าไม่มีตามที่บอกต้องทำยังไง

ถ้าหากว่า อบต./เทศบาล ไหนมีคนพิการที่ระบบของกรมบัญชีกลางไม่ดึงข้อมูลไปจ่าย หรือพูดง่ายๆ ว่าไม่มีชื่อเบิกจ่ายเงิน คุณต้องเบิกจ่ายเงินจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อบต./เทศบาล ไปก่อน

โดยการใช้หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3846 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีไหนบ้างที่ใช้เงินจากข้อบัญญัติได้

ข้อ 8.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ กรณีที่บันทึกข้อมูลแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรณีบันทึกเลขประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ผิด

กรณีมีสถานะเสียชีวิต แต่พบว่าผู้มีสิทธิยังมีชีวิตอยู่

ผู้สูงอายุย้ายแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ไม่ได้บันทึกประเภทของผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศ

หรือกรณีผู้สูงอายุ หรือคนพิการ มาลงทะเบียนหลังจากที่ระบบสารสนเทศฯ ได้ปิดระบบไปแล้ว

จ่ายไปก่อนแล้วค่อยขอคืน

อบต. และเทศบาลตำบล ให้เบิกจ่ายตามประกาศรายชื่อประจำปีของ อบต. หรือเทศบาลตำบล โดยเบิกจ่ายไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปพลางก่อน

เมื่อกรมส่งเสริมฯ ดำเนินการเปิดระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลย้อนหลังในระบบ เพื่อให้กรมบัญชีกลางเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป โดยให้บันทึกข้อมูล ณ ปีงบประมาณปัจจุบันด้วย

แล้วกรมก็จะให้พวกเราทำรายงานเพื่อขอรับเงินมาแทนที่เราจ่ายไป

สำหรับเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ก็ให้เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติไปก่อน พอระบบเปิดก็ให้ไปบันทึกเพิ่มเติม รายละเอียดตามภาพประกอบ

ระเบียบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.