ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง สามารถทำได้หรือไม่

ค่าเช่าบ้าน

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น  กรณีเช่าบ้านพ่อของตัวเอง  ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เมื่อได้ฟัง  สตง.บรรยายที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่  24 – 27  มีนาคม  2560  ที่ผ่านมา  และเพื่อนๆ ในโลกโซเชียลเป็นผู้ที่ทำให้ภาพเหล่านี้ชัดขึ้นครับด้วยการแชร์เรื่องเหล่านี้  เรื่องค่าเช่าบ้านของชาวท้องถิ่นที่เช่าบ้านพ่อตัวเองนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี  แต่เกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับ  หนังสือหารือนี้ตั้งแต่ปี  2554  แต่ก็นำมาเล่าให้ท่านฟัง  เพราะเรื่องเช่าบ้านพ่อแม่ตัวเองกำลังฮอตและพวกเราชาวท้องถิ่นกำลังโดน  สตง.ไล่บี้อยู่

ค่าเช่าบ้าน ชาวท้องถิ่น  กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง

ค่าเช่าบ้าน

คนท้องถิ่นท่านหนึ่ง  รับราชการครั้งแรกที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์  ต่อมาขอโอนย้ายมาที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งที่วังสามหมอ  อุดรธานี  คนท้องถิ่นท่านนี้ไม่มีบ้านพักที่นี่  และเทศบาลที่ทำงานก็ไม่มีบ้านพักให้  เขาก็ยังคงพักอาศัยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งบ้านที่เขาพักอาศัยนี้เป็นบ้านพ่อของเขาเอง  เดินทางมาทำงานที่จังหวัดอุดรธานีทุกวัน  เขาเลยทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิของเขาไปที่เทศบาลที่เขาทำงานอยู่

เทศบาลแห่งนั้นเลยทำหนังสือหารือผ่านจังหวัดอุดรธานีไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หารือเรื่องค่าเช่าบ้าน  กรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง  ว่าสามารถทำได้หรือไม่  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือที่  มท 0808.2 / 7652  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2554  เรื่อง หารือสิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ออกมา

ค่าเช่าบ้านกรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง  ที่หนังสือฉบับนี้อธิบายมาคือ  คนท้องถิ่นท่านนี้ไม่มีบ้านพักที่ทางเทศบาลที่เขาทำงานอยู่จัดให้  และก็ไม่มีบ้าน (ที่เป็นกรรมสิทธิ์) ของตัวเอง  หรือบ้าน (ที่เป็นกรรมสิทธิ์) ของเมีย  อยู่ในท้องที่ที่เขาทำงานอยู่นั้น  เพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้เช่าบ้านพ่อเขาอยู่และเขาได้จ่ายเงินค่าเช่าให้พ่อเขาจริง  เขาก็เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน

ค่าเช่าบ้านกรณีเช่าบ้านพ่อตัวเอง  ที่  สตง.ตรวจและเรียกเงินคืนมักจะเป็นกรณีที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าจริง  ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าจ่ายค่าเช่าบ้านให้พ่อ  หรือแม่ตัวเอง  ให้  สตง.ดู  ที่สำคัญคือ  เมื่อ  สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบ  ได้รับคำตอบจากเจ้าของบ้าน  ซึ่งก็คือพ่อหรือแม่ของผู้เช่าว่า  จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง  ไม่ได้จ่ายเป็นประจำ  แล้ววิธีจ่ายคือจ่ายเป็นเงินสดซึ่งหาหลักฐานการจ่ายเงินไม่ได้  ไม่เหมือนกับการจ่ายเงินแบบโอนผ่านธนาคาร

อย่างล่าสุดที่ลงตรวจแถวอุดรธานี  ทราบมาว่า  สตง.เขาก็ติติงคลังว่าทำไมให้เขาเช่าบ้านพ่อแม่  ซึ่งคลังบางแห่ง (ย้ำว่าบางแห่งเท่านั้น) ได้ชี้แจง  สตง.ไปว่า  ก็มันไม่ได้ผิดระเบียบ  ส่วนมันจะเหมาะสมหรือไม่อีกเรื่อง  และในเมื่อเรื่องการเบิกเงินค่าเช่าบ้านท้องถิ่นมันผ่านหัวหน้า  ผ่าน  ผอ.  ผ่านปลัดและใครต่อใครมาแล้ว  นั่นหมายความว่า  ท่านเหล่านั้นเห็นว่ามันเหมาะสมแล้ว  ในเมื่อมันเหมาะสมแล้วก็ต้องเบิกให้เขาตามสิทธิที่เขามี  ก็เท่านั้น  ไม่มีไร

กรณีศึกษา  ค่าเช่าบ้านท้องถิ่น

เรื่องค่าเช่าบ้านของเราชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการตรวจสอบจาก  สตง.  และโดนเรียกเงินคืนในปีงบ  2560  ในขณะนี้มักจะเป็นกรณีเช่าบ้านพ่อแม่ตัวเอง  หรือบางเคสเป็นกรณีที่สลับซับซ้อนกว่านั้นก็มี  อย่างเช่น

เช่าบ้านแม่ยาย  แต่บ้านแม่ยายปลูกสร้างบนที่ดินของเมีย

เช่าบ้านแม่ยาย  ทำเรื่องเช่าหลังจากแต่งงานมีลูกมาแล้ว  2  คน  ย้ายมาแล้วหลายแห่ง  สตง.เลยเกิดความสงสัยว่า  ที่ผ่านมาเป็น  10  ปีคุณอยู่ยังไง  ทำไมถึงมาเช่าตอนปี  2559  นี้

อย่างไรก็ตาม  ต้องบอกก่อนว่า  นี่เป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น  และอย่าลืมว่า  เคสนี้เขาจ่ายค่าเช่าบ้านให้พ่อเขาจริงๆ เป็นประจำทุกเดือนนะครับ  และเท่าที่ทราบ  ปี  2560  นี้  สตง.เข้าตรวจเน้นเรื่องนี้  และที่อุดร  แม้จะทำถูกต้อง  เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน  จ่ายเงินค่าเช่าให้พ่อแม่ทุกเดือน  สตง. (บางชุด) เขาก็ยังไม่ให้  เพราะฉะนั้นถ้าท่านทำอยู่ให้ท่านพิจารณาอย่างละเอียดครับ

ระเบียบค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 4

ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามข้อแนะนำของ สตง.