บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64 ย้อนหลังไม่ทัน ทำไงดี เพิ่งได้รับหนังสือ

การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64

บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64 ย้อนหลังไม่ทัน ทำไงดี เพิ่งได้รับหนังสือ คือในปีงบประมาณ 2564 มันมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3090 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกมา

หนังสือนี้บอกว่า ในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64

แล้วก็ให้ท้องถิ่น บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งกำชับให้ท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบปกติ 2565 ด้วย ซึ่งผมเชื่อว่านักพัฒน์แต่ละ อปท.คงเร่งมือวุ่นวายไปหมดล่ะครับ

หลังจากผ่านพ้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มา ผมได้รับโทรศัพท์ทั้งสายปกติ ทั้งสายไลน์ ทั้งสายเฟส แต่คำถามเหมือนกันคือ บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64 ย้อนหลังไม่ทัน ทำยังไงดี เพิ่งได้รับหนังสืออ่ะ จนกระทั่งถึงวันนี้ ครึ่งปี 64 แล้ว ยังมีคนถามเรื่องนี้เข้ามาไม่ขาดสาย

ซึ่งผมได้ถามกลับไปว่า ได้อ่านหนังสือฉบับนี้มั้ย คำตอบคือ อ่าน คำถามต่อไปคือ หนังสือบอกให้ทำยังไง คำตอบคือ ให้บันทึกข้อมูลให้ทันในวันที่ 25 ก็บอกลูกน้องทำแล้วแต่เพิ่งรู้ว่าลูกน้องไม่ได้บันทึก ผมบอกว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับพี่น้อง

การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64

หนังสือนี้มี แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) แนบมาด้วย ต้องเลื่อนลงมาดูครับ

ดูรายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นี่

แนวทางนี้บอกถึง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำเข้าข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสารสนเทศฯ และกรณีที่บันทึกข้อมูลแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง สำหรับการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 (ก็ที่พวกเราถามมานั่นแหละ) ให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศรายชื่อของปีงบ 64 โดยดำเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

แล้วก็ไปบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุในปีงบ 2564 เพิ่มเติม เมื่อระบบเปิดให้ ซึ่งก็คือวันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั่นเอง แล้วเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ ก็ให้เรารายงานขอรับงบประมาณที่เราจ่ายจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปที่กรมส่งเสริมฯ

การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ 64

สรุป บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพย้อนหลังงบ 64 ไม่ทัน เราก็จ่ายจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินในปีงบ 2564 ไงครับ โดยจ่ายจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ แล้วสิ้นปีงบเราทำรายงานขอเงินส่วนนี้จากกรมส่งเสริม

โอเคเนาะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ย ปีงบ 64 ทำได้จากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

การบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.