พันธุกรรมพืช ตอนที่ 2 ทำคำสั่งคณะทำงาน

พันธุกรรมพืช ตอนที่ 2

พันธุกรรมพืช ตอนที่ 2 หลังจากที่เราเรียนรู้แล้วว่า ท้องถิ่นมีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน เราก็มาทำคำสั่งคณะทำงานกันครับ

พันธุกรรมพืช ตอนที่ 1 เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด

คณะกรรมการที่เราจะทำคำสั่งแต่งตั้งมีอยู่ 2 คณะ อีกคณะผมยังไปไม่ถึงงานนั้นครับ เลยแต่งตั้งไปสองคณะก่อน คือ คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น คำสั่ง 3 ด้าน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม อย่างนี้ครับ

คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ให้ตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายก เป็นรองประธาน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านที่ 2 การดำเนินงาน ให้ตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ผู้อำนวยการกอง เป็นรองประธาน รองปลัด หรือ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการ และประธานคณะอนุกรรมการทั้ง 6 งาน เป็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน ให้รองปลัด หรือ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธาน แล้วก็ให้พิจารณารองประธาน กรรมการ เลขานุการ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการทั้งสามด้านนี้อยู่ในคำสั่งเดียวกันนะครับ

คำสั่งที่สองคือ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อดำเนินการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดทำศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยแต่งตั้งให้ครบทุกลำดับการทำงาน ดังนี้

1.คณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

2.คณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น

3.คณะทำงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

4.คณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยขน์ทรัพยากรท้องถิ่น

5.คณะทำงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

6.คณะทำงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แต่ละคณะทำงานแต่งตั้งตามความเหมะสมนะครับ ใครเหมาะกับงานไหน พวกเราที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล รู้กันอยู่แล้ว

หลังจากที่ทำคำสั่งเสร็จ เราก็มาทำ แผนงาน กันครับ การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารต้องเขียนแผนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจำปี แผนพัฒนาตำบล ซึ่งรายละเอียดในการทำแผนงานคงต้องว่ากันอย่างละเอียดในครั้งหน้าแล้วล่ะครับ และอาจจะมีเรื่องอื่นสลับกันบ้าง คงไม่ว่ากันนะครับ

ขอบคุณที่ทนอ่าน พันธุกรรมพืช ตอนที่ 2 จนจบครับ

********************

ฝาก เพจคนพอชอ ด้วยนะครับ

********************

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.