กระทรวงมหาดไทยออก ระเบียบใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน

ระเบียบใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน

กระทรวงมหาดไทยออก ระเบียบใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน – ชื่อเต็มๆ ของระเบียบนี้คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ระเบียบนี้บังคับใช้วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมานะครับ เรามาดูกันว่าระเบียบนี้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง

ระเบียบใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

ในระเบียบนี้เขาให้ยกเลิกระเบียบตัวเก่าทั้งสามฉบับหมดเลยนะครับ แล้วมาใช้ระเบียบฉบับนี้แทน ซึ่งในข้อ 4 เขาให้นิยามคำว่า การช่วยเหลือประชาชน หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ

โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือประชาชนต้องอยู่อำนาจหน้าที่ของเรานะครับ เช่น อบต. หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่อะไรบ้าง ก็ต้องช่วยเหลือได้ตามนั้น จะไปช่วยเหลือนอกอำนาจหน้าที่ไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านมาขอให้ อบต.สร้างบ้านให้ แบบนี้ถือว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.

ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ไม่ว่าจะมีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ส่วนการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน

คำว่า สาธารณภัย ตามระเบียบนี้หมายความว่า สาธารณภัยตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเมื่อตามไปดูกฏหมายฉบับนั้นเขาบอกว่า

สาธารณภัย หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.

ก็จะมี นายกเป็นประธาน มีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่น มีตัวแทนจากอำเภอ มีตัวแทนจากประชาคมที่นายกเลือกมาไม่เกินสามคน ปลัด อบต.เป็นเลขา และหัวหน้าหน่วยงานของ อบต.ที่นายกมอบหมายไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขา

หน้าที่ของคณะกรรมการก็คือ เอารายชื่อประชาชนที่สำรวจโดยรัฐ (อย่างเช่นข้อมูล TPMap ข้อมูล จปฐ.) หรือข้อมูลที่ชาวบ้านมาลงทะเบียนขอความช่วยเหลือที่ อบต.มาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ถ้าหากว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต้องทำประกาศปิดไว้ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ในระเบียบนี้บอกไว้หมดนะครับว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง (ดูรายละเอียดในลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบฉบับใหม่ในการช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.