การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

การช่วยเหลือประชาชน

การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. มีหนังสือซักซ้อมออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 428 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนังสือฉบับนี้ยังอ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้ การช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น กรมส่งเสริมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 ได้กำหนดคำนิยาม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายความว่า การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

หรือ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ 12 กำหนดว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 16 (2) กำหนดว่า การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 กำหนดว่า การดำเนินงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนตามข้อ 7 ให้ดำเนินการตามความจำเป็น ดังต่อไปนี้

(8.1) ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ตามรายการดังนี้ (8.1.1) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น

ดังนั้น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และหัวหน้าครอบครัวประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคในลักษณะเครื่องกันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ผ้านวม เป็นต้น จึงสามารถให้ความช่วยเหลือได้

ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละ 3000 บาทต่อครอบครัว และช่วยติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ

ในส่วนของขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น ต้องมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือก่อนครับ จากนั้น อปท.จะตรวจสอบข้อมูลและนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาต่อไป

อ่านรายละเอียด หนังสือซักซ้อม ที่นี่

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพปีงบ 66

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.