การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีหนังสือซักซ้อมออกมาแล้ว

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีหนังสือซักซ้อมออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ก่อนที่พวกเราจะหยุดยาวกันนั่นแหละครับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

หนังสือเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

จุดประสงค์หลักของหนังสือฉบับนี้คือ การจัดทำงบประมาณ หรือข้อบัญญัติ เทศบัญญัติที่พวกเรานักพัฒนาชุมชนถามกันมาอยู่บ่อยๆ นั่นเองครับว่า ในการคิดงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และงบประมาณเบี้ยคนพิการ คิดยังไง

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 มีแนวทางอย่างไร

ในแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป เวินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ บอกรายละเอียดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ดังนี้

ด้านรายรับ ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ด้านรายจ่าย ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสดและที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ e-payment และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง (ถ้ามี) โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และข้อมูล จำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกัน

ผมเคยเขียนเล่าให้ฟังใน การตั้งงบเบี้ยปีงบ 66 มีวิธีการคำนวณยังไง ลองตรวจสอบดูว่าเหมือนหรือต่างกันกับแนวทางซักซ้อมอย่างไร

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพความพิการ 2566 มีแนวทางอย่างไร

ให้ตั้งงบประมาณเต็มจำนวนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสด และที่โอนเข้าบัญชีผ่านระบบ e-payment และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเข้าบัญชีเอง (ถ้ามี)

โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนพิการ 3 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลประมาณการจำนวนคนพิการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกัน

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2566

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในหนังสือบอกให้ ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ใช่ประกาศนะครับ เพราะผู้ป่วยเอดส์เราไม่ประกาศ) และจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือคำนวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเอดส์ 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่าจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างปี

ซึ่งสำหรับผม ผมไม่เผื่อนะครับ เพราะข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไม่มีมาเพิ่ม

และข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้บันทึกใน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกัน

ท่านที่ติดตามบล็อกคนพอชอมาตลอดลองตรวจสอบการคิดคำนวณแบบนี้กับแบบที่ผมบอกไปด้วยนะครับ ว่าตรงกันมั้ย จะได้มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังด้วย

โหลดหนังสือ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.