หน้าที่และความรับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน ตอนที่ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน ตอนที่ 2

หน้าที่และความรับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน ตอนที่ 2 จะมาบอกเล่าหน้าที่และความรับผิดชอบของนักพัฒนาชุมชนครับ ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ 2 แล้ว ในตอนแรกเราได้พูดถึงหน้าที่และความรับผิดชอบหลักไปจนถึงข้อ 1.10 แล้ว วันนี้มาต่อเลยครับ

ในด้านการปฏิบัติการนั้น นักพัฒนาชุมชนได้ทำหน้าที่ รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัด สวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น

สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน

ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน ตอนที่ 2 ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน

ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นระดับปฏิบัติการนะครับ ระดับชำนาญการจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะเป็นระดับที่สูงขึ้น ชำนาญขึ้น เพิ่มการควบคุมแล้วก็ดูแลเพิ่มมากขึ้น

แต่ที่อยากบอกนักพัฒนาชุมชนหลายคนก็คือ ที่ถามมาว่า โครงการเศรษฐกิจชุมชน มันใช่งานของนักพัฒนาชุมชนมั้ย หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้วคงจะชัดในระดับหนึ่งนะครับ แม้จะไม่เจนก็ตามที

ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ฝากเพจ คนพอชอ ไว้อีกทางหนึ่งด้วยครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน 2565

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.