เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ.ดำเนินการ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ. ด้วยการออกหนังสือภายใน บันทึกข้อความจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.)

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เนื่องจากว่าร่างระเบียบเด็กแรกเกิดเสร็จแล้ว ซึ่งระเบียบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ย ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ไปนำเสนอความคิด ความเห็น แทนพี่น้องนักพัฒนาชุมชนและผู้ที่ทำงานที่เขาฝากมาอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนมาครับ

ท่านที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คงทราบแล้ว

ดูรายละเอียดการประชุมเด็กแรกเกิดที่นี่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ออกหนังสือภายในแจ้ง พมจ.

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) ออกหนังสือภายในแจ้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด บอกว่า

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เปิดให้มีการรับลงทะเบียนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ต่อมามีข้อท้วงติงเกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้ (เช่น ระเบียบไม่ได้ประกาศในราชกิจจาฯ และอื่นๆ อีกมากมาย) กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้ยกเลิกระเบียบนี้ และได้มีการปรับแก้ไข โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมวิพากษ์ร่างระเบียบฯ และคู่มือ และชมรมพัฒนาชุมชนได้ส่งตังแทนเข้าร่วมตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ในบันทึกข้อความฉบับนี้บอกว่า ตอนนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศใช้ระเบียบฯ นี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา (ประกาศในราชกิจจาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ) เขาจึงทำบันทึกภายในแจ้ง พมจ.ขอความร่วมมือหลายข้อด้วยกัน (รายละเอียดตามภาพประกอบ)

โดยเฉพาะข้อ 2 น่าสนใจมาก

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับของผู้มาลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ยังไม่มีการรับรองสถานะครัวเรือนของคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้วก็ยังไม่ได้ประกาศที่เราส่งให้ พมจ.ไปนั้น เขาให้ พมจ.ทำอย่างนี้ครับ

เขาให้ พมจ.ประสาน อพม. หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธาน อพม.ประจำตำบล อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รับรองสถานะครัวเรือนให้กับกลุ่มนี้ครับ ตามข้อความในหนังสือข้อ 2.1 ที่บอกว่า

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2.1 ให้ประสานขอความร่วมมือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รับรองสถานะของครัวเรือนให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เฉพาะรายที่ยังไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ซึ่งผมคาดว่า พมจ.น่าจะประสานมาทาง อบต. เทศบาล ให้ดำเนินการให้ ผ่านช่องทางหนังสือออกมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วให้รองผู้ว่าลงนามในหนังสือนั้น และแจ้งมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนที่เคยทำมา (แต่บันทึกนี้เป็นบันทึกภายในของเขานะ ไม่ใช่ของเรา รอดูกันต่อไปว่าจะใช่มั้ย)

2.2 จัดทำประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดประกาศรายชื่อ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลา 15 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3-5)

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดประกาศรายชื่อฯ เป็นเวลา 15 วัน หากมีผู้คัดค้าน ให้แจ้งผลการประกาศรายชื่อฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และหากไม่มีผู้คัดค้าน ให้แจ้งผลการประกาศรายชื่อฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป

ข้อต่อมาคือ ข้อ 2.2 พมจ.ทำประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เขามาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่เราส่งให้ พมจ.นั่นแหละ แล้วก็ส่งมาให้ อบต. เทศบาล ติดประกาศ 15 วัน

ถ้ามีผู้คัดค้าน หรือไม่มีผู้คัดค้าน เรา อบต. เทศบาล ก็แจ้งให้ พมจ.ทราบ เพื่อที่เขา (พมจ.) จะได้บันทึกข้อมูลในระบบต่อไป

หวังว่า พมจ.คงไม่ส่งเอกสารกลับมาให้เราทำประกาศนะ HA HA

นอกจากนี้ พมจ.ยังต้องส่งรายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อให้ทำตามระเบียบฉบับใหม่ (ข้อ 9) ได้ (ตามเอกสารข้อ 3)

อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆ ที่รับทราบมานะครับ (รายละเอียดอ่านตามภาพประกอบ) ซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ด้านบนว่า ที่ผมเป็นห่วงคือ พมจ.จะออกหนังสือซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเอกสารที่ลงทะเบียนไว้ ที่เราส่งให้ พมจ.นั่นแหละ ไปตามหาผู้รับรอง ตามรายชื่อที่เขาส่งมาให้

ส่วนรายละเอียดของระเบียบเด็กแรกเกิดฉบับใหม่ เราค่อยมาถกกันในโพสต่อไป สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เด็กแรกเกิด ความในใจถึงบ้านพักเด็ก และ พมจ.จากพี่ทิพย์ภาคใต้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.