เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ.ดำเนินการ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศดร.ขอความร่วมมือ พมจ. ด้วยการออกหนังสือภายใน บันทึกข้อความจากศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.)

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เนื่องจากว่าร่างระเบียบเด็กแรกเกิดเสร็จแล้ว ซึ่งระเบียบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ย ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ไปนำเสนอความคิด ความเห็น แทนพี่น้องนักพัฒนาชุมชนและผู้ที่ทำงานที่เขาฝากมาอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนมาครับ

ท่านที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คงทราบแล้ว

ดูรายละเอียดการประชุมเด็กแรกเกิดที่นี่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ออกหนังสือภายในแจ้ง พมจ.

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) ออกหนังสือภายในแจ้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด บอกว่า

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เปิดให้มีการรับลงทะเบียนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ต่อมามีข้อท้วงติงเกี่ยวกับระเบียบฉบับนี้ (เช่น ระเบียบไม่ได้ประกาศในราชกิจจาฯ และอื่นๆ อีกมากมาย) กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้ยกเลิกระเบียบนี้ และได้มีการปรับแก้ไข โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมวิพากษ์ร่างระเบียบฯ และคู่มือ และชมรมพัฒนาชุมชนได้ส่งตังแทนเข้าร่วมตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ในบันทึกข้อความฉบับนี้บอกว่า ตอนนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประกาศใช้ระเบียบฯ นี้ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา (ประกาศในราชกิจจาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ) เขาจึงทำบันทึกภายในแจ้ง พมจ.ขอความร่วมมือหลายข้อด้วยกัน (รายละเอียดตามภาพประกอบ)

โดยเฉพาะข้อ 2 น่าสนใจมาก

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับของผู้มาลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ยังไม่มีการรับรองสถานะครัวเรือนของคนที่ 1 และคนที่ 2 แล้วก็ยังไม่ได้ประกาศที่เราส่งให้ พมจ.ไปนั้น เขาให้ พมจ.ทำอย่างนี้ครับ

เขาให้ พมจ.ประสาน อพม. หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธาน อพม.ประจำตำบล อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รับรองสถานะครัวเรือนให้กับกลุ่มนี้ครับ ตามข้อความในหนังสือข้อ 2.1 ที่บอกว่า

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2.1 ให้ประสานขอความร่วมมือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รับรองสถานะของครัวเรือนให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เฉพาะรายที่ยังไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ซึ่งผมคาดว่า พมจ.น่าจะประสานมาทาง อบต. เทศบาล ให้ดำเนินการให้ ผ่านช่องทางหนังสือออกมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วให้รองผู้ว่าลงนามในหนังสือนั้น และแจ้งมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนที่เคยทำมา (แต่บันทึกนี้เป็นบันทึกภายในของเขานะ ไม่ใช่ของเรา รอดูกันต่อไปว่าจะใช่มั้ย)

2.2 จัดทำประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดประกาศรายชื่อ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลา 15 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3-5)

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดประกาศรายชื่อฯ เป็นเวลา 15 วัน หากมีผู้คัดค้าน ให้แจ้งผลการประกาศรายชื่อฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) และหากไม่มีผู้คัดค้าน ให้แจ้งผลการประกาศรายชื่อฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อไป

ข้อต่อมาคือ ข้อ 2.2 พมจ.ทำประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เขามาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่เราส่งให้ พมจ.นั่นแหละ แล้วก็ส่งมาให้ อบต. เทศบาล ติดประกาศ 15 วัน

ถ้ามีผู้คัดค้าน หรือไม่มีผู้คัดค้าน เรา อบต. เทศบาล ก็แจ้งให้ พมจ.ทราบ เพื่อที่เขา (พมจ.) จะได้บันทึกข้อมูลในระบบต่อไป

หวังว่า พมจ.คงไม่ส่งเอกสารกลับมาให้เราทำประกาศนะ HA HA

นอกจากนี้ พมจ.ยังต้องส่งรายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อให้ทำตามระเบียบฉบับใหม่ (ข้อ 9) ได้ (ตามเอกสารข้อ 3)

อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆ ที่รับทราบมานะครับ (รายละเอียดอ่านตามภาพประกอบ) ซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ด้านบนว่า ที่ผมเป็นห่วงคือ พมจ.จะออกหนังสือซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเอกสารที่ลงทะเบียนไว้ ที่เราส่งให้ พมจ.นั่นแหละ ไปตามหาผู้รับรอง ตามรายชื่อที่เขาส่งมาให้

ส่วนรายละเอียดของระเบียบเด็กแรกเกิดฉบับใหม่ เราค่อยมาถกกันในโพสต่อไป สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เด็กแรกเกิด ความในใจถึงบ้านพักเด็ก และ พมจ.จากพี่ทิพย์ภาคใต้

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.