เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท มีแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรบ้าง

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท มีแนวทางการดำเนินการเพื่อที่จะเบิกจ่ายเงินให้คนพิการอย่างไรบ้าง ถามหาคำตอบกันตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา และสัปดาห์ก่อนโน้นครับ ได้แต่บอกว่าให้พวกเรารอหนังสือสั่งการมาก่อน แต่เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม คนยิ่งถามกันมาเยอะมากจนตอบไม่ไหวครับ

ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ แนวทางยังไม่มา แต่เงินมาแล้ว

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท แนวทางออกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน และเป็นวันที่เหล่านักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบมาในเบื้องต้นแล้วว่า เงินเยียวยาที่จะช่วยเหลือคนพิการจำนวน 1000 บาท กรมบัญชีกลางจะโอนให้ในวันนี้ แต่ไม่ทราบรายละเอียดอย่างอื่นเลย ได้แต่รอหนังสืออย่างเดียว

ในที่สุดหนังสือก็ออกมาครับ น่าจะลงเว็บกรมส่งเสริมในตอนเย็นๆ เพราะผมเห็นแชร์กันในตอนที่เลิกงานแล้ว

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3125 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งมาว่า

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 รับทราบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คนละ 1000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

ย้ำนะครับ ได้ 1000 บาท ครั้งเดียว เดือนเดียว

ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายออกมา ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอยของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดูรายละเอียดหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ที่นี่

คุณสมบัติของคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท

คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ อนุโลมให้ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ ในกรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ

2.คนพิการที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563

3.คนพิการที่ถึงแก่ความตาย หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรมตามกฏหมายติดต่อเพื่อรับสิทธิดังกล่าว

4.การยื่นทบทวนสิทธิ กรณีตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน คนพิการสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใน 15 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท

1.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ดำเนินการจ่ายเงินสดให้แก่คนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการโดยเร็ว ไม่เกิน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสด จำนวน 1000 บาท ให้แก่คนพิการ หรือผู้รับมอบอำนาจ (ตามแบบฟอร์มที่ 4 ด้านล่าง) กรณีคนพิการรับเงินด้วยตนเอง ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน (ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้) เป็นหลักฐานประกอบการรับเงินของคนพิการ

กรณีมอบอำนาจ ให้ใช้หนังสือตามแบบฟอร์มมอบอำนาจ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการและผู้รับมอบอำนาจ ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

3.เมื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเสร็จแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานประกอบการรับเงินของคนพิการ (ส่งเป็นสำเนาพร้อมเซนรับรองทุกฉบับ) พร้อมสรุปรายละเอียดการจ่ายตามข้อ 2 ส่งไปที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ) เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

4.หากมีเงินเหลือจ่าย ให้ดำเนินการโอนคืนให้กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทันที โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง) เพื่อทางนั้นจะได้ตรวจสอบข้อมูลต่อไป

5.กรณีคนพิการถึงแก่ความตาย หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือไม่มีทายาทโดยธรรมตามกฏหมายมายื่นขอรับสิทธิ หรือไม่สามารถจ่ายเงินได้ ให้ส่งเงินคืนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สรุป

คนพิการที่มีบัตรคนพิการจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 1000 บาท ถ้าคนพิการนั้นแจ้งความจำนงในการรับเงินเบี้ยความพิการไว้เป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินตรงเข้าบัญชีของคนพิการเลย แต่ถ้าคนพิการแจ้งว่า ขอรับเป็นเงินสด กรมบัญชีกลางจะโอนเงินมาที่บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสดไปจ่ายให้กับคนพิการ โดยมีเอกสารหลักฐานเพียบ เช่น หนังสือมอบอำนาจ (ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้ที่มีชื่อหลังบัตรต้องมอบมั้ย แล้วคนพิการที่เป็นเด็ก ตาบอด และอื่นๆ ที่มอบอำนาจไม่ได้จะทำยังไง)

อีกนิดหนึ่ง บางคนอาจจะบอกว่า หนังสือมอบอำนาจต้องทำอีกด้วยเหรอ ทำไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณแล้วนี่ อันนั้นมันหนังสือมอบอำนาจเบี้ยความพิการครับ เงินนี้มันคนละส่วน

ใบสำคัญรับเงินด้วยนะ อ้อ แล้วก็ต้องแนบบัตรประชาชนมาด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ แบบ e-payment

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ ผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.