เบี้ยคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปีได้ 1,000 อายุมากกว่า 18 ได้มั้ย

เบี้ยคนพิการ

เบี้ยคนพิการ สำหรับคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเงินเบี้ยความพิการจำนวน 1000 บาทต่อเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5776 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นั่งเองครับ

เบี้ยคนพิการ จาก 800 เพิ่มเป็น 1000

จากเดิมที่พวกเราจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการทุกคน ในอัตราเดือนละ 800 บาทมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ก็ในเมื่อเราจ่ายเงินให้คนพิการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องแล้วนี่ ทำไมจะต้องจ่ายเพิ่มให้คนพิการอีก 200 บาทล่ะ เรื่องราวเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปครับ เหมือนอย่างพระท่านว่า เมื่อมีเหตุนี้จึงมีเหตุนั้น

เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา (เห็นมั้ยครับว่า เขาระบุว่า ต้องมีบัตรคนพิการ นะครับ)

ในหนังสือฉบับนี้เขายังบอกขยายความเรื่องอายุต่ำกว่า 18 ต่อไปอีกว่า คนพิการที่จะมีสิทธิได้รับ 1,000 บาทคือ คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ของเดือน เดือนนั้นจะได้รับ 1,000 บาท เอาง่ายๆ คือ ถ้าอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ของเดือนไหน เดือนนั้นจะไม่ได้ 1,000 น่ะในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

อ้าว…แล้วคนพิการที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทำไมไม่ได้เงินเดือนละ 1,000 บาทเหมือนกันกับคนพิการที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีล่ะ ในหนังสือฉบับนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ว่าจะให้ทางไหน แต่ข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายไปนานแล้วว่า คนพิการที่มีอายุมากกว่า 18 ปีจะได้รับเงินอีก 200 บาทผ่านทางบัตรประชารัฐ

ถามต่อว่า คนพิการที่ไม่มีบัตรประชารัฐจะได้เงินเพิ่มนี้มั้ย ตอบว่า ถ้าได้จริงคงไม่ได้ครับถ้าไม่มีบัตรประชารัฐ ก็เขาจ่ายเงินผ่านบัตรประชารัฐ แล้วในเมื่อไม่มีบัตรจะได้ได้ยังไง วงเล็บไว้นิดหนึ่งครับว่า รัฐบาลนี้พยายามจะประโคมให้ชาวบ้านใช้เงินจากบัตรประชารัฐหรือใช้เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับ

เบี้ยคนพิการ

เบี้ยคนพิการปรับแล้วคลังรู้ยัง

ที่ต้องมาบอกกล่าวกันในหัวข้อนี้เพราะว่า มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนทำงานเบี้ยยังชีพอย่างนักพัฒนาชุมชน หรือตำแหน่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่คุยกันกับกองคลังครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่ถูกกัน หรือไม่กินเส้นกันเรื่องอะไรนะครับ แต่เคสแบบนี้มีเยอะมาก ไม่รู้เป็นที่คลังหรือเป็นที่นักพัฒน์

เลยต้องขอหมายเหตุไว้ตรงนี้นิดหนึ่งอย่างที่บอกว่า บางแห่ง บาง อบต. บางเทศบาล คลังยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาปรับ เบี้ยคนพิการ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทแล้ว ไม่รู้และไม่เชื่อถึงขั้นเสนอปลัด เสนอนายก จะตั้งกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องเชียวนะ รบกวนนักพัฒน์นำหนังสือนี้ไปแจ้งคลังด้วยนะครับ

จากทีมีคำถามว่า แล้วคนที่อายุมากกว่า 18 ล่ะ จะได้เท่าไร ตรวจสอบมาแล้วนะครับ

คนพิการที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขาจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินให้ โดยจ่ายเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละ อีก 200 บาท

คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้สิทธินี้ครับ ถ้าอยากได้ท่านต้องไปประสานองค์กรคนพิการของท่านเองแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้น ใครที่มีบัตรแต่ยังไม่ได้ ต้องสอบถามไปยัง พัฒนาสังคมจังหวัดแล้วล่ะครับ ซึ่งผมคาดว่าที่ไม่ได้เป็นเพราะไม่ไปต่ออายุบัตรพิการนะครับ จริงไม่จริงสอบถามไปทาง พมจ.

หนังสือจากกรมส่งเสริม

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท มีแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรบ้าง

เตรียมความพร้อมจ่ายเบี้ยคนพิการแบบ e-payment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.