เบี้ยคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ได้พันมากกว่าได้มั้ย

เบี้ยคนพิการ

เบี้ยคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1000 บาทต่อเดือนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5776 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

เบี้ยคนพิการ จาก 800 เพิ่มเป็น 1000

จากเดิมที่พวกเราจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการ ในอัตราเดือนละ 800 บาทมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ทีนี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

ในหนังสือฉบับนี้เขายังบอกขยายความเรื่องอายุต่ำกว่า 18 ต่อไปอีกว่า คนพิการที่จะมีสิทธิได้รับ 1,000 บาทคือ คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ของเดือน เดือนนั้นจะได้รับ 1,000 บาท เอาง่ายๆ คือ ถ้าอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 ของเดือนไหน เดือนนั้นจะไม่ได้ 1,000 น่ะในปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

เบี้ยคนพิการ

เบี้ยคนพิการ ปรับแล้ว คลังรู้ยัง

ขอหมายเหตุไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่า บาง อปท. คลังยังไม่รู้นะครับว่าเขาปรับ เบี้ยคนพิการ จาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทแล้ว ไม่รู้และไม่เชื่อถึงขั้นเสนอปลัด นายก จะตั้งกรรมการสอบวินัยผู้เกี่ยวข้องเชียวนะ รบกวนนักพัฒน์นำหนังสือไปแจ้งคลังด้วย

ทีนี่มีคำถามว่า แล้วคนที่อายุมากกว่า 18 ล่ะ จะได้เท่าไร

คนพิการที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขาจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินให้ โดยจ่ายเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละ อีก 200 บาท

คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้สิทธินี้ครับ ถ้าอยากได้ท่านต้องไปประสานองค์กรคนพิการของท่านเองแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้น ใครที่มีบัตรแต่ยังไม่ได้ ต้องสอบถามไปยัง พัฒนาสังคมจังหวัดแล้วล่ะครับ ซึ่งผมคาดว่าที่ไม่ได้เป็นเพราะไม่ไปต่ออายุบัตรพิการนะครับ จริงไม่จริงสอบถามไปทาง พมจ.

หนังสือจากกรมส่งเสริม

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาท มีแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรบ้าง

เตรียมความพร้อมจ่ายเบี้ยคนพิการแบบ e-payment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.