การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพ 2565 มีวิธีการคิดคำนวณแบบไหน

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพ 2565

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพ 2565 หรือ ปีงบไหนๆ เราบอกกันทุกครั้งทุกปีนั่นแหละครับ ทั้งอธิบายเป็นตัวหนังสือ ทั้งอธิบายเป็นคลิปวีดีโอ พอถึงช่วงเวลาการจัดทำงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติ ก็มักจะมีการถามกันอยู่บ่อยๆ

วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการคำนวณตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพสำหรับจัดทำงบในปีงบประมาณ 2565 ครับ ทั้งแบบคำนวณประมาณการตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบอื่นๆ

การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพ 2565 ตามแบบของปีงบ 2564

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัวดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ บอกแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ไว้ครับ ผมจะมาแยกให้ดูว่าแต่ละเบี้ยเป็นอย่างไร ตามมาครับ

แนวทางการตั้ง งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านรายจ่ายให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

สามปีย้อนหลัง ก็คือ ปีงบ 64 ปีงบ 63 ปีงบ 62 ในปีงบ 64 มีคนมาลงทะเบียนเท่าไร ปีงบ 63 มีคนมาลงทะเบียนเท่าไร ปีงบ 62 มีคนมาลงทะเบียนเท่าไร เอาทั้งสามปีมาบวกกันแล้วหารด้วย 3 ได้ตัวเลขแบบปัดเศษเป็นจำนวนเต็มเท่าไร คูณด้วย 600 และคูณ 12 เดือน จะได้เป็นยอดเงินออกมา

ตัวอย่างเช่น ปีงบ 64 มีคนมาลงทะเบียน 106 คน ปีงบ 63 มัคนมาลงทะเบียน 98 คน ปีงบ 62 มีคนมาลงทะเบียน 76 คน ก็เอา 106 + 98 + 76 คน ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 280 คน ก็เอา 280 หารด้วย 3 ได้เท่ากับ 93.33 คิดเป็น 94 คนๆ ละ 600 บาท รวม 12 เดือน เป็น 94 x 600 x 12 = 676,800 บาท…แต่…เดี๋ยวก่อน

ในหนังสือนี้ เขายังบอกให้เราใช้ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ซึ่งคนที่จะอธิบายให้เราฟังได้ดีที่สุดคือ แอดมินระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั่นเองครับ วันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 นี้ คนนี้มาบรรยายที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานีครับ

โหลดเอกสารอบรมที่นี่

สมัครออนไลน์ที่นี่

รับสมัครจำนวนน้อยนะครับ เพราะต้องนั่งรักษาระยะห่างตามที่ทางสาสุขกำหนด…..แล้วเจอกันครับ

อ่านเรื่อง ระเบียบเบี้ยยังชีพทุกฉบับ ประกอบด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.