ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม.

ครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม. ที่พวกเราชาวนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พูดคุยกันเสมอว่า พม.คิด ท้องถิ่นทำ มันไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยนะครับ โครงการแบบนี้ออกมาอีกแล้ว

ทั้งๆ ที่ ค่าจัดการศพ โครงการที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภูมิใจนำเสนอ ยังไม่มีเงินจ่ายค่าจัดการศพครบถ้วนตามที่ขอไปเลย ยังมีโครงการแบบนี้ออกมาอีก

ระหว่างที่เรารอดูว่า เขา (พม.) จะให้เรา (อปท.) ทำให้มั้ย เรามาศึกษาระเบียบที่เขาออกมาดีกว่าครับ

ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ. 2566 ข้อสังเกตุของผมคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกระเบียบมาไม่เคยใช้ ระเบียบกระทรวง…ว่าด้วย… เลย

ระเบียบนี้เขาให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งวันที่ลงในราชกิจจาคือวันที่ 15 กันยายน 2566 เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้ ครบแล้วครับ บังคับใช้แล้ว

เรามาดูคำนิยามในระเบียบนี้กันก่อนครับ

ครอบครัวอุปถัมภ์ หมายความว่า บุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแลหรือมี แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

สรุปแบบรวมๆ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้มีลูกหลานอยู่ด้วย ครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ จึงให้ครอบครัวอื่นที่อยู่ใกล้กัน (ที่ไม่ใช่ครอบครัวผู้สูงอายุ) มาดูแลผู้สูงอายุ เรียกว่าเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

เพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุที่ขอมาเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัวตัวเองด้วย (ระเบียบข้อ 5(4) ) และผู้สูงอายุจะต้องยินยอมเป็นหนังสือด้วย ถ้าไม่สามารถให้การยินยอมได้ นักสังคมสงเคราะห์จะลงไปดู ตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

และถ้าได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ จะได้รับเงินเดือนละ 2,000 บาทต่อครอบครัวอุปถัมภ์ต่อผู้สูงอายุ 1 คน

การขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ต่างจังหวัดขอได้ที่ พัฒนาสังคมฯของแต่ละจังหวัด ส่วนกรุงเทพขอที่กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบข้อ 5 ตามภาพประกอบ

อายุไม่ถึง 18 ปีก็ขอได้ แต่กรรมการเขาจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปนะครับ และคนที่ขอครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องอาสัยอยู่แถวๆ เดียวกับผู้สูงอายุนะ อยู่คนละจังหวัดไม่ได้

แต่ที่ผมสงสัยคือ คำว่า ครอบครัวอุปถัมภ์คือ ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อดูแลใจของผู้สูงอายุเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือบริจาคเงินช่วยเหลือด้วย

และคนที่ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ได้รับเงินเดือนละ 2,000 เหรอ

บ้านผู้ยากไร้ ไม่ใช่เงิน อบต.

อ่านระเบียบครอบครัวอุปถัมภ์ที่นี่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจคนพอชอ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.