ธนาคารขยะ นโยบายจากมหาดไทย

ธนาคารขยะ นโยบายจากมหาดไทย สั่งการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการ ซึ่งผมเชื่อว่า งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล หลายแห่งเริ่มดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแล้วล่ะครับ

อ้อ…บางแห่งคนที่ทำงานนี้เป็น นักพัฒน์ HA HA

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาได้มีหนังสือซักซ้อมออกมาแล้ว ซึ่งก็คือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.4/ว 12706 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Wast Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือนี้แจ้งมาว่า ที่กระทรวงมหาดไทยออก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการมูลฝอย โดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้

ที่สำคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย

และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ

รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้าน ประชาชน ในทุกพื้นที่ มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล นำไปขาย เพื่อให้มีรายได้กลับมาสู่ชุมชน

พัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งธนาคารขยะ ก็คือรูปแบบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์

นั่นก็คือ คณะทำงานธนาคารขยะ (ของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเลือกมา) มาทำการรับซื้อขยะจากชาวบ้าน (ที่ชาวบ้านแยกมาแล้วและนำมาขาย) คำนวณเป็นมูลค่าและบันทึกข้อมูลการขายลงในสมุดคู่ฝาก

ก่อนทำการซื้อขาย (ส่วนมากกำหนดเดือนละ 1 ครั้ง) คณะทำงานต้องประสานกับร้าน/ผู้ประกอบการที่รับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์ในการซื้อขาย แน่นอนว่าต้องเหลือส่วนกำไรให้สามารถนำไปทำประโยชน์ให้สมาชิกได้ด้วย

ส่วนมากจำทำในรูปแบบ ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกธนาคารขยะ

หนังสือฉบับนี้ยังได้แนบ แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ มาให้ด้วยนะครับ ลองโหลดไปอ่านได้เลยครับ มีแนวทางในการทำงานให้พวกเราได้ศึกษาและทำตามได้เลยครับ

อย่างเช่น สำรวจข้อมูลขยะในครัวเรือน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้านหรือชุมชน จัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะมีใครบ้าง ระเบียบของธนาคารขยะ เป็นต้น

ใครเริ่มลงมือทำ ธนาคารขยะ นโยบายจากมหาดไทย บ้างแล้ว เล่าให้ฟังบ้างครับ

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจคนพอชอ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.