นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไรบ้าง จะไปสอบท้องถิ่นอ่ะ

นักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไรบ้าง  อยากรู้เพราะจะไปสอบท้องถิ่น  ผมโดนถามเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายหน  จากหลายๆ  คน  ทั้งจากคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จัก  บางคนและหลายคนถามเพราะไม่รู้จริงๆ  และสงสัยว่าตำแหน่งนี้เมื่อทำงานอยู่ท้องถิ่นมันทำเหมือนกับกับที่อยู่อำเภอมั้ย  บางคนถามเพราะคาดหวังว่าคำตอบคงเป็น  “จ่ายเบี้ยยังชีพ”  อย่างเดียวเหมือนที่เคยได้ยินมา  จริงหรือไม่จริง  วันนี้มาพิสูจน์กันครับ

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอธิบายถึงลักษณะงานโดยทั่วไปว่า

“สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และสันทนาการ  การอนามัยและสุขาภิบาล  การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่นๆ  โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง”

ทีนี้นักพัฒนาชุมชนในระบบแท่งจะมีระดับตำแหน่งต่างๆ  อย่างนี้ครับ

นักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ  นักพัฒนาชุมชนระดับชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนระดับชำนาญการพิเศษ  และนักพัฒนาชุมชนระดับเชี่ยวชาญ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการก็รับคนที่จบปริญญาตรีนั่นแหละครับ  สายงานพัฒนาชุมชนรับทุกวุฒิไม่ว่าจบอะไรมารับหมด  ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสีย  (ฮา)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีอยู่ด้วยกัน  4  ด้านหลัก  คือ  ด้านปฏิบัติการ  ด้านการวางแผน  ด้านการประสานงาน  และด้านการบริการ  ทีนี้เรามาดูทีละด้านครับ

ด้านปฏิบัติการ

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบอกไว้จำนวน  18  ข้อ  เช่น  สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน  ผู้นำกลุ่ม  พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน  ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะแก่ประชาชนในชุมชน  จัดทำโครงการและงบประมาณกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน  ประสานผู้นำในระดับต่างๆ  ติดตามความรู้ระเบียบกฎหมายและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อนำมาใช้ในงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน  หรือโครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดข้อมูล  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการทำงาน

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา  แนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แก่บุคคลที่สนใจ  เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนให้แก่ชุมชน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำองค์กร  และเครือข่ายอื่นๆ  ด้วย

นี่แค่ระดับปฏิบัติการนะครับ  หลักๆ  ก็จะเป็นการทำงานกับชาวบ้านครับ  ไม่ว่าจะจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านทั้งกลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  หรือแม้กระทั่งผู้นำชุมชน  ใครที่ตั้งใจจะไปสอบท้องถิ่นก็สบายใจได้  ผมจำได้ว่าวันที่ผมไปรายงานตัวรับตำแหน่งที่ที่ว่าการอำเภอ  ผมไปพบท่านท้องถิ่นอำเภอ  ท่านได้บอกผมว่า  อย่าขัดกับพระ  อย่าปะทะกับนักข่าว  อย่าก้าวร้าวนักการเมือง  อย่ามีเรื่องกับชาวบ้าน  อย่าค้านประชาชน

เอาเถอะครับ  ผมว่าสอบให้ได้ก่อนก็แล้วกันครับ  อย่าเชื่อใครก็ตามที่บอกว่า  นักพัฒนาชุมชนทำแค่  จ่ายเบี้ยยังชีพ  เท่านั้น  อย่าเชื่อครับ  และเข้าไปอ่านรายละเอียด  ก  กลางประกาศหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่น  ที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.