ผู้ป่วยเอดส์ติดคุก รับเบี้ยได้มั้ย

ผู้ป่วยเอดส์ติดคุก รับเบี้ยได้มั้ย

ผู้ป่วยเอดส์ติดคุก รับเบี้ยได้มั้ย - ผมเชื่อว่านักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคนรู้แล้วล่ะ ว่าอะไรเป็นอะไร แต่หลายคน โดยเฉพาะนักพัฒนาชุมชนใหม่ที่เพิ่งบรรจุมา รู้แล้วล่ะ อาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไป เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ

เวลาที่มีสมาชิกถามมาในเรื่อง ผู้ป่วยเอดส์ติดคุก รับเบี้ยได้มั้ย เนี่ย เรามักจะอ้างหนังสือหารือจังหวัดนครสวรรค์ไปตอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการ ที่ มท 0810.6/ว 751 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก

เรื่องของเรื่อง คือ มีผู้ป่วยเอดส์ติดคุกที่นครสวรรค์ ทางเรือนจำกลางนครสวรรค์จึงทำเรื่องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์มาที่เทศบาลนครนครสวรรค์

ทางเทศบาลนครนครสวรรค์เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

การทบทวนข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์

เทศบาลนครนครสวรรค์เลยไม่รับลงทะเบียน เพราะไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ได้ เขาจึงทำหนังสือหารือว่า ความเห็นของเขาที่บอกว่ผู้ป่วยเอดส์ติดคุกจ่ายเบี้ยไม่ได้ถูกต้องมั้ย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบมาว่า ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 กำหนดให้ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล หรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฏหมาย ได้แก่เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู่ จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 กำหนดให้ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

และกระทรวงมหาดไทยเคยมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ติดคุกว่า พิจารณาจากกฏกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ส่วนที่ 6 การอนามัยและการสุขาภิบาล หมวด 2 อนามับของผู้ต้องขัง ข้อ 70 ข้อ 72 หมวด 4 การเลี้ยงอาหาร ข้อ 77

การจัดเครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล การจัดอาหารให้กับผู้ต้องขัง ไม่ถือเป็นการได้รับสวัสดิการ จึงมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้ป่วยเอดส์ที่ติดคุกจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน

ดังนั้นผู้ป่วยเอดส์ที่ติดคุกจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์เช่นเดียวกัน

เทศบาลนครนครสวรรค์ต้องตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเอดส์ว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ ถ้าหากว่าก่อนติดคุก เขาได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตอนที่เขาติดคุกอยู่เขาก็สมควรได้รับเหมือนเดิม

ผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนต้องมีใบรับรองแพทย์อีกมั้ย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.