เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ออกแนวทางการดำเนินงานมาแล้ว

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ออกแนวทางการดำเนินงานมาแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 / ว1738 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

หนังสือฉบับนี้แจ้งว่า กรมกิจการผู้สูงอายุขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามคู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1.แบบคำขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) ตัด “ออกให้โดย วันออกบัตร และวันหมดอายุ” ของผู้สูงอายุที่ตาย

เนื่องจาก ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 กำหนดว่า “หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้เอกสารราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน และวัน เดือน ปีเกิด ของผู้ตายแทนได้” และปรับปรุงคำชี้แจงด้านหลัง

2.แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (แบบ ศผส.02) เพิ่มเติมข้อมูลของผู้ยื่นคำขอ และรายละเอียดการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติฯ โดยให้ผู้ยื่นคำขอ และผู้รับรอง ทำเครื่องหมายถูกในข้อที่ผู้สูงอายุที่ตาย และครอบครัวมีคุณสมบัติและข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อรับรองข้อมูลดังกล่าว

ครอบครัว คือ คู่สมรส และ บุตรโดยชอบด้วยกฏหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.การกรอกข้อมูล “เขียนที่…” “วัน…เดือน…พ.ศ. …” ในแบบ ศผส.01 และแบบ ศผส.02 หากผู้ยื่นคำขอ กรอกที่อยู่ของผู้ยื่นคำขอ หรือ ที่อยู่ของผู้รับรอง ในช่อง เขียนที่… ให้เขียนสถานที่ที่ยื่นคำขอเพิ่มเติม เป็น อบต. หรือ เทศบาล

เช่น เขียนที่ 85 บ้านหนองหมาว้อ อบต.หนองหมาว้อ

วัน… เดือน… พ.ศ. … ให้กรอก ณ วันที่ผู้ยื่นคำขอ ได้ยื่นคำขอที่ อบต. เทศบาล หรือ สำนักงานเขต และวัน เดือน ปี ที่กรอก ต้องตรงกับช่อง “วันที่แจ้งเรื่อง” ด้วยนะครับ

4.ผู้มีอำนาจลงนามในแบบ ศผส.01 และ ศผส.02 ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

โดยที่ แบบ ศผส.02 ออกตามข้อ 5 (3) และกำหนดผู้รับรองไว้ตามข้อ 5 (3) รวมทั้ง แบบ ศผส.01 ที่ออกตามข้อ 7 (5) ที่กำหนดผู้รับรองไว้ตามข้อ 5 (3) เช่นกัน โดยไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ดังนั้น บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงฯ ข้อ 5 (3) จึงสามารถลงนามได้ทั้ง แบบ ศผส.01 และ แบบ ศผส.02

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ สามารถโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้ครับ

ครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก พม.

แบบฟอร์ม ศผส.01 และ ซผส.02

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.