เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564 ลงทะเบียนที่ไหน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  2564  ลงทะเบียนที่ไหน  ไม่ใช่แม่ของเด็กลงทะเบียนได้มั้ย  เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง  และคำถามมากมายก่ายกองอีกสารพัดคำถาม  โดยเฉพาะคำถามที่ว่า  “เมื่อไรจะได้เงิน”  ผมว่านักพัฒนาชุมชนที่ทำงานอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจอประจำจนไม่รู้จะตอบยังไง

ซึ่งว่ากันตามจริงพวกเราที่ทำงานอยู่ท้องถิ่นตอบไม่ได้หรอกครับ  เพราะเราไม่รู้จริงๆ  เรารู้เพียงว่าเราเป็นคนรับลงทะเบียนด้วยเหตุว่า  เราอยู่ใกล้ชาวบ้าน  เท่านั้นเองครับ  อ้าว…แล้วงานนี้มันเป็นของใครล่ะครับ  ล้อมวงเข้ามาครับ  จะเล่าให้ฟัง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีความเป็นมายังไง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวยากจน  เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  ขอย้ำว่าให้เงินกับครอบครัวยากจนนะครับ  ไม่ได้ให้กับเด็กทุกคน

แรกเริ่มเดิมทีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบประกันสังคมครับ  รายได้เฉลี่ยกำหนดไว้ที่ไม่เกิน  36,000  บาทต่อคนต่อปี  โดยเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558  จนถึงวันที่  30  กันยายน  2559  โดยจ่ายให้รายละ  400  บาทต่อเดือนเป็นเวลา  1  ปี

ต่อมาขยายเป็นให้เงินตั้งแต่เกิดจนถึง  3  ปี  และเพิ่มวงเงินจาก  400  บาทต่อเดือนเป็น  600  บาทต่อเดือน  และในปีงบประมาณ  2561  ยกเลิกเงื่อนไขประกันสังคม  คือ  ถึงจะมีประกันสังคมก็สามารถลงทะเบียนได้  แล้วก็เอาข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ผู้มีรายได้น้อย)  มาจับด้วย

ต่อมาในปี  2562  ขยายให้เงินอุดหนุนตั้งแต่เกิดจนถึง  6  ปี  และเกณฑ์รายได้เป็นไม่เกิน  100,000  บาทต่อคนต่อปี

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564 นี้ใครจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนี้บ้าง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในปี  2564  นี้  ผู้ที่มีสิทธิได้รับก็คือ  ผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่ลูกหรือเด็กยังมีอายุไม่ถึง  6  ปีบริบูรณ์  และผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเรียบร้อยแล้ว  (บันทึกทั้ง อปท. และ พมจ.)

ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อขอรับสิทธิได้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564

อันดับแรก  ให้ตรวจสอบเด็กก่อนนะครับ  เด็กที่มีคุณสมบัติว่าสามารถลงทะเบียนได้คือ

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย  หรือคนใดคนหนึ่ง  (พ่อหรือแม่)  ต้องมีสัญชาติไทย

3.เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป  จนมีอายุครบ  6  ปีบริบูรณ์

4.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

5.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นคนที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้  อาจเป็นปู่ย่าตายาย  ลุงป้าน้าอาก็ได้)  เด็กอาศัยอยู่ด้วย

3.อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย  คือมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน  100,000  บาทต่อคนต่อปี

4.มีประกันสังคม  หรือไม่มีก็ลงทะเบียนได้  ข้าราชการก็ลงทะเบียนได้

5.กำลังท้องอยู่  ยังไม่คลอด  ไม่ต้องมาลงทะเบียนครับ  รอให้คลอดก่อนค่อยมา

ลงทะเบียนที่ไหนได้บ้าง

คุณแม่ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีที่แล้วหรือปีก่อนโน้นตามระเบียบเก่า  ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่  ท่านจะได้รับเงินจนเด็กมีอายุครบ  6  ปีบริบูรณ์  ส่วนคุณแม่ที่เพิ่งคลอดและยังไม่เคยลงทะเบียนลูกคนที่คลอดนี้ให้มาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบต./เทศบาล  ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปลงที่สำนักงานเขตที่อาศัยอยู่  หรือเมืองพัทยา)

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564

1.แบบคำร้อง  ดร.01

2.แบบรับรองสถานะครัวเรือน  ดร.02  โดยมีผู้รับรองคนที่  1  เป็น  อพม.  หรือ  อสม.  หรืออื่นๆ  ตามภาพประกอบ  ผู้รับรองคนที่  2  เป็น  ประธาน  อพม.  หรือ  กำนัน  หรือ  ผู้ใหญ่บ้าน  หรืออื่นๆ  ตามภาพประกอบ

3.บัตรประชาชนผู้ลงทะเบียน  (ถ้าผู้ลงทะเบียนเป็นข้าราชการ  เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือพนักงานบริษัทเอกชนให้นำหนังสือรับรองเงินเดือนมาแนบด้วย)

4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด

5.สมุดบัญชีเงินฝากผู้ลงทะเบียน  (ใช้ของกรุงไทย  ออมสิน  ธกส.  เท่านั้น)

6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  (สมุดฝากท้องสีชมพู)

7.สำเนาบัตรของผู้รับรองคนที่  1  และคนที่  2

ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ที่นี่

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564

1.กรอกเอกสาร  ดร.01  ดร.02  พร้อมแนบเอกสารประกอบ  (ข้อควรระวังคือ  เลขบัตรประชาชนกรอกให้ชัดเจน  ทีผลกับการบันทึกในระบบ)

2.ผู้ลงทะเบียนไปยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.หน่วยรับลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

4.หน่วยรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  15  วันทำการ

5.ครบ  15  วันเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศ

6.หน่วยรับลงทะเบียนส่งเอกสารไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  (พมจ.)

7.พมจ.บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศ

8.กรมเด็กประมวลผลส่งชื่อให้กรมบัญชีกลาง

9.กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิกับกรมการปกครอง

10.กรมบัญชีกลางโอนเงิน

11.สาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็ก

โดยปกติจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ผมสรุปคร่าวๆ อย่างนี้แหละครับ  ซึ่งขั้นตอนตั้งแต้ข้อ  7  จนถึงสุดท้าย  เราที่รับลงทะเบียนไม่รู้รายละเอียดจริงๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เตรียมจัดแบบถ้วนหน้า ในปีงบ 65

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.