เบี้ยผู้สูงอายุ กันยายน 2566 นี้ต้องทำยังไงบ้าง

เบี้ยผู้สูงอายุ กันยายน 2566

เบี้ยผู้สูงอายุ กันยายน 2566 นี้ต้องทำยังไงบ้าง – ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่า ต้องทำยังไงกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้เมื่อ 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

เรื่องของเรื่องคือ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และหนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบฯ ที่ออกมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 บอกเรื่องการจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ กันยายน 2566 นี้สองกรณีครับ เอาอันแรกก่อน

คนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ได้มายืนยันสิทธิกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าหากว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เขาในเดือนถัดไป

นั่นหมายความว่า ถ้า อบต./เทศบาลเรามีผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว ซึ่งส่วนมากจะย้ายมาจากที่อื่นแล้วมาลงทะเบียนกับเราไว้ เดือนกันยายนนี้ต้องจ่ายเงินให้เขาเลยนะครับ

หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบในเดือนสิงหาคม 2566 เช่น เกิดวันที่ 2 ถึง 31 สิงหาคม 2506 เขาจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1-31 เดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งระเบียบบอกว่าให้จ่ายเงินให้เขาในเดือนถัดไป คือเดือนกันยายน 2566

ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2506 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เพราะฉะนั้นเขาจะได้รับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนสิงหาคม คือเดือนกันยายน 2566

อีกกรณีหนึ่งคือ ผู้สูงอายุที่เขาได้รับเงินอยู่แล้ว และเขาต้องได้รับแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ซึ่งจากเดิมเราจ่ายให้เขาในเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณใหม่ แต่ระเบียบใหม่บอกให้จ่ายในเดือนถัดไปเมื่ออายุครบบริบูรณ์

70 ปีบริบูรณ์ จ่าย 700 บาท เพิ่ม 100 บาท 80 ปีบริบูรณ์ จ่าย 800 บาท เพิ่ม 100 บาท 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่าย 1,000 บาท เพิ่มขึ้น 200 บาท

กลุ่มนี้ผมแนะนำให้รอกรมส่งเสริมฯ ออกหนังสือแนะแนวทางพร้อมกับรายชื่อออกมาก่อนครับ เพราะผมกลัวว่าถ้าเราไปกรองรายชื่อที่เราโหลดออกมาจากระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ มันจะไม่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้น รอแนวทางจากกรมส่งเสริมฯ ดีที่สุดครับ ถ้าท่านโอน 100 % ยิ่งสบาย รออย่างเดียว

อ่านเรื่องอื่นเสริมได้ที่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบพิสูจน์ความจน

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบฉบับใหม่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.