เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตามข้อแนะนำของ สตง.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่เรานักพัฒนาชุมชน  องค์กร… Read more »

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ครบ 11 ปี

ชมรมพัฒนาชุมชน

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศ… Read more »